ข้าพเจ้า นางสาวศิรินทรา เลิศล้ำ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)
ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลลงโปรแกรม U2T โดยมีเนื้อหาดังนี้
1.ผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด
2.แหล่งท่องเที่ยว
3.ที่พัก/โรงแรม
4.ร้านอาหารในท้องถิ่น
5.อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น
6.เกษตรกรในท้องถิ่น
7.พืชในท้องถิ่น
8.สัตว์ในท้องถิ่น
9.ภูมิปัญญาท้องถิ่น
10.แหล่งน้ำในท้องถิ่น
จากการสำรวจและได้สอบถามผู้นำชุมชน และชาวบ้านในชุมชน หมู่ 2 บ้านถนนหัก ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์
– ด้านผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด ไม่พบผู้ที่ย้ายกลับบ้าน โดยส่วนมากจะมีประชาชนเดินทางมาในช่วงเทศกาลและเดินทางกลับเท่านั้น ไม่มีการกลับมาพักแบบถาวรหรือการพักแบบระยะยาว
– ด้านที่พัก/โรงแรม จะมีโฮมสเตย์ซึ่งเป็นบ้านของชาวบ้านในชุมชนเปิดให้พักหากมีกลุ่มนักท่องเที่ยว
– ด้านร้านอาหารในท้องถิ่น ไม่พบร้านอาหารในชุมชนหมู่ 2 บ้านถนนหัก เนื่องจากเป็นชุมชนขนาดเล็ก
– ด้านอาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น โดยส่วนมากจะมีการปลูกผักหรือพืชที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมาทำอาหารที่น่ารับประทาน
– ด้านเกษตรในท้องถิ่น โดยส่วนใหญ่แล้วในชุมชนชาวบ้านจะมีการทำการเกษตรเกือบทุกหลังคาเรือน มีเพียงส่วนน้อยที่รับราชการและทำอาชีพอื่นๆ
– ด้านพืชในท้องถิ่น ที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ได้ทำการเพาะปลูก ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ยาง กล้วย เห็ด เป็นต้น
– ด้านสัตว์ในท้องถิ่น จะมีการเลี้ยงสัตว์ เช่น หมู วัว เป็ด ไก่ ปลา หนูนากระต่าย เป็นต้น
– ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น มีทั้งที่เป็นภูมิปัญญาที่สืบเนื่องมาจากบรรพบุรุษ เช่นเรื่องความเชื่อของการบูชาศาลตาปู่ประจำหมู่บ้าน เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนในหมู่บ้าน และสืบเนื่องมาจากอดีตและสามารถต่อยอดได้เช่น มีบ้านจักสาน บ้านพอเพียง กลุ่มสัมมาชีพแปรรูปจากเห็ด และกลุ่มสัมมาชีพแปรรูปจากกล้วย
– ด้านแหล่งน้ำในท้องถิ่น พบว่ามี 2 แหล่งน้ำคือ 1. สระประปา ใช้ในการอุปโภคและบริโภค 2. สระป่าพริก ใช้ในการทำเกษตรในชุมชน
สรุป ในการสำรวจข้อมูลครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและชาวบ้าน ในการให้ข้อมูลต่างๆ ทำให้การสำรวจข้อมูลไม่มีปัญหาและสามารถทำงานออกมาได้อย่างสำเร็จ

 

อื่นๆ

เมนู