ข้าพเจ้า นางสาวศิรินทรา เลิศล้ำ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

การปฏิบัติงานในเดือนนี้ เป็นการจัดโครงการพัฒนากระบวนการผลิตเสื่อกกแบบครบวงจรเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชน
ข้าพเจ้าและทีมงานลงพื้นที่จัดทำโครงการ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ศาลาประชาคมหมู่ 1 บ้านไทยเจริญโดยมีกิจกรรมดังนี้
– เป็นการประชุมและการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างผลิตภัณฑ์แก่ชุมชนกลุ่มทอเสื่อกก โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญญรัตน์ ยุทธสารเสนีย์ และให้ทุกคนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ถึงเอกลักษณ์ของชุมชนเป็นหลักและเน้นการสร้างแบรนด์สินค้าของกลุ่ม เช่น ชื่อสินค้า ตราสินค้า สัญลักษณ์ทางการค้า รายละเอียดของสินค้า รายละเอียดส่งเสริมการขาย เป็นต้น
– กิจกรรมเสนอลายเสื่อกกประจำกลุ่ม โดยมาจากเอกลักษณ์ประจำตำบล จึงได้ลายเสื่อกกคือ ลายประสาทและลายดอกคูณ เนื่องจาก ตำบลไทยเจริญมีประสาทโบราณ ชื่อปราสาทตาดำ และระหว่างทางเข้าหมู่บ้านมีต้นคูณเป็นจำนวนมาก
– กิจกรรมเสนอชื่อประจำกลุ่ม โดยให้ทุกคนร่วมกันแสดงความคิดเห็นตั้งชื่อกลุ่มและได้เลือกใช้ชื่อกลุ่มว่า “กกศิลา”
ในการจัดทำกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนและทีมงานเป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู