ข้าพเจ้า นางสาวศิรินทรา เลิศล้ำ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

การปฏิบัติงานในเดือนนี้ข้าพเจ้าและทีมงานลงพื้นที่ ณ ศาลาประชาคม หมู่ 8 บ้านหนองพังศรี ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยประชุมปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องรายงานสรุปภาพรวมการดำเนินการไตรมาศที่ 2 และร่วมกันออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้แก่กลุ่มทอเสื่อกก

โดยนำความคิดเห็นของกลุ่มทอเสื่อมาประกอบการออกแบบ จากเอกลักษณ์ของชุมชน จึงได้ข้อสรุป เป็นชื่อกลุ่มทอเสื่อกก ชื่อ กกศิลา ซึ่งรวมมาจากคำสองคำ คือ กก ที่มาจากต้นกกและการทอเสื่อกก และ ศิลา ที่มาจากปราหินเก่าปราสาทตาดำที่มีหินศิลา ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในตำบลไทยเจริญ และได้จัดทำรายงานสรุปภาพรวมการดำเนินการไตรมาศที่ 2 สมาชิก U2T ของตำบลไทยเจริญได้ประชุมเพื่อร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมของการสร้างและพัฒนาการทอเสื่อกกแบบครบวงจรเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

นอกจากนี้ยังร่วมกันสร้างเพจให้กับกลุ่มทอเสื่อกกของชุมชนเพื่อเป็นช่องทางการติดต่อซื้อขายผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเสื่อกกและสร้างรายได้ในรูปแบบตลาดออนไลน์

ภาพกิจกรรม

ตราสินค้า

 

รายงานสรุปภาพรวมการดำเนินการไตรมาศที่ 2

 

อื่นๆ

เมนู