ข้าพเจ้า นางสาวภานิตา ผลเจริญ การปฏิบัติงานลงพื้นที่ดำเนินโครงการเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  การปฏิบัติงานลงพื้นที่  ประจำเดือนพฤษภาคม มีดังนี้

       

ข้าพเจ้าและทีมงาน ได้รับหน้าที่ให้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผ้าทอในตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อรวบรวมข้อมูลผ้าทอ และลายผ้าเบื้องต้นในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย/ไหมทอมือ เพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจให้แก่กลุ่มสัมมาชีพในตำบล

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมงานผู้ปฎิบัติงาน ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ค้าหาอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ผ้าทอชุมชนตำบลลำดวน ออกแบบลวดลายและไอเดียในการแปรรูปผ้า ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อพัฒนาทักษะในการเสริมสร้างอาชีพใหม่ในชุมชน โดยมีวิทยากรผู้บรรยายการอบรม และให้ความรู้ในครั้งนี้ คือ อาจารย์ ดร.สินีนาฏ รามฤทธิ์ และ คุณสุริสา มุ่งดี ซึ่งในการอบรมในครั้งนี้มีตัวแทนประจำกลุ่มสัมมาชีพในแต่ละหมู่เข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คน การจัดอบรมถือว่าได้รับความร่วมมือจากสมาชิกเป็นอย่างดี รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและช่วยกันวาดภาพออกแบบลายผ้า (ลายดอกลำดวน) และทีมปฏิบัติงานได้ร่วมกิจกรรมวาดภาพออกแบบลวดลายในครั้งนี้ด้วย โดยมีวิทยากรทั้งสองท่านเป็นผู้ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

     

     

     

 

 

อื่นๆ

เมนู