MSO4 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

สวัสดีค่ะดิฉัน นางสาวปัณฑารีย์ ยอดกระโทก (บัณฑิตจบใหม่) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตำบลสวายจีก ตามหลักสูตร MSO4 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

การปฏิบัติงานในเดือน พฤษภาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ที่มีเสี่ยงมากขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2564 นี้ จึงทำให้มีอุปสรรคต่อการลงพื้นที่ ดังนั้นการทำงานในครั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษาประจำพื้นที่ จึงมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานหมู่ละ 1 คน โดยดิฉันได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานบ้านหนองขาม หมู่ 7 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเป้าหมายในการลงพื้นที่ในครั้งนี้

  1. เพื่อศึกษาฐานข้อมูล บ้านหนองขาม หมู่ 7 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
  2. เพื่อทราบโจทย์ปัญหา/การพัฒนาพื้นที่ บ้านหนองขาม หมู่ 7 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์                                    ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ดิฉันได้ลงพื้นที่ เพื่อศึกษาข้อมูลตามและสำรวจพื้นที่โดยรอบของบ้านหนองขาม หมู่ 7 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ รวมถึงสอบถามข้อมูลเชิงลึกบางส่วนจาก นายสำเริง เพ็ชรเลิศ

ฐานข้อมูล บ้านหนองขาม หมู่ 7 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บ้านหนองขาม หมู่ 7 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีครัวเรือนทั้งหมดจำนวน 220 หลังคาเรือน มีประชากรทั้งหมด 745 คน แบ่งออกเป็นประชากรชาย 367 คน และประชากรหญิง 378 คน โดยบ้านหนองขามตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ประมาณ 13 กิโลเมตร บริบททั่วไป ของบ้านหนองขาม ประกอบไปด้วยพื้นที่ทำการเกษตร ที่อยู่อาศัย และบางส่วนของพื้นที่มีร้านขายของชำและร้านสะดวกซื้อ ชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลูกข้าว ปลูกผัก เป็นต้น รองลงมาประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ เช่น เลี้ยงโค เลี้ยงกระบือ และสุกร เป็นต้น และรองลงมาประกอบอาชีพค้าขาย เป็นต้น

โจทย์ปัญหา/การพัฒนาพื้นที่ บ้านหนองขาม หมู่ 7 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์   

1. การจัดการปัญหาขยะ เนื่องจากบ้านหนองขาม หมู่ 7 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ บางส่วนของพื้นที่ประกอบไปด้วยร้านขายของชำและร้านสะดวกซื้ออยู่หลายร้าน ทำให้มีการจัดการกับขยะไม่ทั่วถึงและไม่ถูกวิธี อย่างเช่น การเผาขยะ ฯลฯ

2.เสี่ยงต่อการเข้าถึงโรคระบาดโควิด 19 เนื่องจากพื้นที่บางส่วน ประกอบไปด้วย ร้านขายของชำและร้านสะดวกซื้อ ทำให้มีผู้ไปจับจ่ายใช้สอยสินค้าค่อยข้างมาก จึงทำให้เสี่ยงต่อการเข้าถึงโรคระบาดโควิด 19 ได้ง่าย

กิจกรรมการพัฒนาพื้นที่

  • อบรมและแนะแนวร่วมกันถึงวิธีการจัดการปัญหาขยะในชุมชนอย่างถูกวิธี อย่างเช่น การกำจัดขยะมูลฝอยที่หลีกเลี่ยงการสร้างมลพิษทางอากาศ
  •  การสร้างมูลค่าให้กับขยะหรือสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว นำมาเป็นขยะรีไซเคิล อย่างเช่น การสานขวดพลาสติกเพื่อทำเป็นถังขยะ การนำซองขนมหรือซองกาแฟมาสานเป็นกระเป๋า
  • ร่วมมือกันป้องกันตนเองอย่างถูกวิธีหากมีความจำเป็นต้องไปในพื้นที่เสี่ยงหรือไปที่สาธารณะผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น

    – ประชากรในพื้นที่ บ้านหนองขาม หมู่ 7 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีความรู้ในการจัดการกับปัญหาขยะอย่างถูกวิธีและสามารถสร้างมูลค่าให้กับขยะหรือสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วได้ อีกทั้งยังทำให้ลดการเกิดมลพิษทางอากาศอันเนื่องมาจากการกำจัดขยะที่ไม่ถูกวิธี

    – ประชากรในพื้นที่ บ้านหนองขาม หมู่ 7 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีความรู้ในการป้องกันตนเองและพึ่งพาตนเองจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 อย่าถูกวิธีหากมีความจำเป็นที่จะต้องไปในพื้นที่เสี่ยง

ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 10:30 น. ได้มีการประชุมประจำเดือน (ผ่านการประชุมออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ) ร่วมกันระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาประจำพื้นที่และคณะผู้ปฏิบัติงานถึงผลการปฏิบัติงานในเดือนเมษายน 2564 และร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงานในเดือนพฤษภาคม 2564 ต่อไป

 

 

อื่นๆ

เมนู