ข้าพเจ้านางสาว นภาพร นาคินชาติ

หลักสูตร การพัฒนาสินค้าหัตถกรรม คหกรรมชุมชนสู่มาตรฐาน NS01

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพื้นฐานของคนในชุมชน ปัญหาและความต้องการของคนในชุมชนรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับ โรคระบาด COVID-19 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 พื้นที่ที่ได้รับผิดชอบในครั้งนี้ บ้านกระดึง,บ้านหนองบัวทอง,และบ้านเสม็ด ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

จากผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของคนในชุมชนในครั้งนี้พบว่า โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงของคนในชุมชนมีจำนวนมากและพบมากที่สุดในผู้สูงอายุ เป็นโรคเรื้อรังที่เกิดจากปัจจัยต่างๆ เช่น กรรมพันธุ์ อายุ ความอ้วน ขาดการออกกำลังกายที่สม่ำเสมอ การบริโภคอาหารไม่เหมาะสม การดื่มสุรา สูบบุหรี่ หรือถ้าหากรับประทานอาหารเค็ม,หมักดอง ชา กาแฟ เป็นต้น ย่อมมีโอกเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง การรักษาผู้ป่วยส่วนมากจะไปโรงพยาบาลประจำตำบล ถ้าเจ็บป่วยจากโรคดังกล่าวแล้วจำเป็นต้องรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอตามแพทย์สั่ง การใช้ชีวิตการรับประทานอาหารของคนในชุมชนอาจมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาได้

ดังนั้นเพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงมีส่งนร่วมในการดูแลสุขภาพ รวมทั้งสามารถประเมินและแก้ปัญหาภาวะสุขภาพของตนเองคนในครอบครัวและคนในชุมชน เพื่อป้องการการเกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ข้าพเจ้าและทีมงานอยากให้จัดทำโครงการดูแลสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เพื่อคัดกรอง ค้นหา ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาและความดันโลหิตสูง และมีความรู้ทักษะในการดูแลสุขภาพตนเองและประเมินสุขภาพตนเองได้ และนำไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างต่อเนื่อง

อื่นๆ

เมนู