วันจันทร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564 หลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับมาตราฐานสินค้า OTOP ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธ์ จังหวัดบุรีรัมย์ AG03(2) นำโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจำนวน 4 ท่าน และผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลดอนกอก จำนวน 19 คน ได้ลงพื้นที่เพื่อรายงานข้อมูลพื้นฐาน สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธ์ จังหวัดบุรีรัมย์ และร่วมประชุมกับผู้นำชุมชน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกอก เพื่อร่วมประชาคมในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และความต้องการของชุมชนในด้านต่างๆ เมื่อวางแผนการพัฒนาร่วมกันต่อไป

จากการประชุมกับผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อปรึกษาหารือกันในเรื่องความต้องการของชุมชนและอาชีพของชุมชน เช่นพบว่าจะทอผ้าไหมมัดหมี่ ทอเสื่อ และเลี้ยงโค กระบือ ทำการเกษตร จากการประชุมสรุปได้ว่าสิ่งที่คนในชุมชนอยากให้ช่วยในการยกระดับเป็นสินค้า OTOP หรือผลิตภัณท์  คือ ผ้าไหม โดยช่วยในการจัดหาสีย้อมและออกแบบลายผ้าไหมให้มีความน่าสนใจและสวยงามยิ่งขึ้น และทั้งนี้ชาวบ้านอยากให้ยกระดับผลิตภัณฑ์ เสื่อขึ้นเป็นสิ้นค้า  OTOP  อีกด้วยซึ่งเสื่อเป็นเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำกัน หลังจากเสร็จการประชุมผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ได้ไปเยี่ยมชมร้านจำหน่ายผ้าไหมซึ่งเป็นผลิตภัณ์ในชุมชนหนองกง หมู่ 7 ตำบลดอนกอก และยังมีร้านจำหน่ายผ้าไหมอีกมากมายและยังมีนักท่องเที่ยวแวะมาเยี่ยมชมหรือชื้อผ้าไหมตลอด ซึ่งถือว่าเป็นการส่งเสริมรายได้และอาชีพให้กับคนในชุมชนเป็นอย่างมาก

การประชุมผู้นำชาวบ้าน

ร้านผ้าไหมในชุมชน

อื่นๆ

เมนู