ข้าพเจ้านายณัฐวุฒิ อภัยศรี โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทนักศึกษา ปฏิบัติงานในกลุ่ม NS02 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 ดังนี้

วันที่29 เดือนพฤศิกายน 2564 ได้ลงพื้นที่ไปทำความสะอาดเพื่อเตรียมสถานที่ จักโครงการ ณ บ้านหนองไผ่ใหญ่
วันที่30 เดือนพฤศิกายน 2564 โครงการสวนเกษตรพอเพียงบ้านหนองกุง
วันที่1 เดือนธันวาคม 2564 โครงการเกษตรเพื่อรณรงค์การปลูกพืชตระกูลถั่วบ้านหนองไผ่ใหญ่
วันที่6 เดือนธันวาคม 2564 ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินกิจกรรม
วันที่8 เดือนธันวาคม 2564 ยกระดับผ้าไหมโดยทางกลุ่มได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ความรู้ให้แก่ชาวบ้านในชุมชนถึงกระบวนการฟอกเส้นไหม การย้อมสีไหม และเทคนิคต่างๆเพื่อเตรียมสำหรับการทอผ้าจสกวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านผ้าไหม
วันที่9 เดือนธันวาคม 2564 กิจกรรมสงเสริมสุขภาพคัดกรองปัญหาจิตเวช การจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิตในยุค NEW NOMAL ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการให้ความรู้และเทคนิคในการรับมือกับความเครียดจากสภาพการใช้ชีวิตประจำวัน
วันที่9 เดือนธันวาคม 2564 โครงการเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมด้วยเกษตรอินทรีย์การจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการเกษตรเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนปลูกพืนสวนครัว รั้วกินได้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว

อื่นๆ

เมนู