ข้าพเจ้า นางสาวพัชริดา สาเหลา นักศึกษา

         สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่  ถือเป็นช่วงภาวะวิกฤตที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของโลก ในส่วนของประเทศนั้น ก็ได้รับผลกระทบอย่างมากด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะประชาชนที่ต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยปกติสุข ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายและมาตรการทางสาธารณสุขที่เข้มงวดและจริงจัง ตั้งแต่การต้องปรับตัวในการทำงานที่บ้าน การใช้ชีวิตภายใต้การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นต้น เพื่อให้เกิดความความเข้าใจเรื่องสถานการณ์ด้านความเป็นอยู่ของประชาชน การปรับตัวในการใช้ชีวิตประจำวัน แนวคิดในการบริหารจัดการตนเอง การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในภาวะวิกฤต จึงได้ทำการสำรวจ ความคิดเห็นและ การเป็นอยู่ เกี่ยวกับการปรับตัวในการใช้ชีวิตประจำวันภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่

         จากที่ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์ข้อมูลแบบฟอร์ม02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19  กลุ่มลงพื้นที่ได้เห็นถึงปัญหาของประชากร คือประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงานและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 เป็นอย่างมาก ทั้งในการทำมาหากิน การใช้ชีวิต และความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ต้องวาดระแวงตลอดเวลา ประชากรส่วนใหญ่ทราบการรับมือจากสถานการณ์ Covid-19 เช่น สวมหน้ากาก (mask) ตลอดเวลาออกนอกสถานที่ พกเจลแอลกอฮอล์ และล้างมือให้สะอาด

       จากข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์ข้อมูลแบบฟอร์ม02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 กลุ่มลงพื้นที่ได้เห็นถึงปัญหา ความต้องการ และได้เสนอแนะการรับมือภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่ ที่เป็นประโยชน์ให้ประชาชนในชุมชน คือ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการรับมือในสถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่ เช่น แนะนำให้สวมหน้ากากตลอดเวลา หรือถ้าไม่จำเป็นห้ามออกจากบ้าน ถ้าเป็นไปได้ห้ามพบปะประชาชน ให้ล้างมือให้บ่อยครั้งและล้างมือให้สะอาด พกเจลแอลกอฮอล์ติดตัวตลอดเวลา และห้ามนำมือสัมผัสบริเวณใบหน้า

 

อื่นๆ

เมนู