นับตั้งแต่สถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาดในประเทศไทย ส่งผลให้ประชาชนเจ็บป่วยและเสียชีวิต และยังส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ประชาชนทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมอีกด้วย และกลุ่มเปราะบางซึ่งเป็นกลุ่มที่มีทุนทางสังคมน้อยกว่ากลุ่มอื่น ย่อมได้รับผลกระทบที่รุนแรงกว่า  และความสามารถในการปรับตัวของกลุ่มนี้ก็น้อยกว่าหากปราศจากความช่วยเหลือจากภายนอก ในบทความนี้จะเน้นไปที่ผลกระทบของโควิด-19 ต่อกลุ่มเปราะบางที่เป็นครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ เพราะผู้สูงอายุมีร่างกายที่เสื่อมถอยไปตามอายุจึงมีความเสี่ยงในด้านสุขภาพและต้องการการดูแลที่มากกว่า และเป็นกลุ่มที่อยู่ในวัยเกษียณ ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ที่น้อยกว่าในวัยทำงานจึงได้รับผลกระทบที่รุนแรงกว่า

จากการลงสำรวจข้อมูลของประชาชนในตำบลบ้านด่าน ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่อยู่กับลูกหลาน  และมีบางส่วนที่ดูแลกันเอง ส่วนมากเป็นกลุ่มผู้สู้อายุที่สามารถดูแลตัวเองได้ จากการสำรวจไม่มีกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง และอาชีพส่วนใหญ่จะเป็นทำไร่ ทำนา ทำสวน จากที่ได้พูดคุยกับคุณยายแตง พูนกลาง บ้านโคกวัด ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ปัญหาที่พบคือ ผู้สูงอายุได้รับผลกระทบในด้าน การดูแลตนเอง การออกไปเดินเล่น การซื้อข้าวของเครื่องใช้ จ่ายตลาด การเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ การเข้ารับบริการทางการแพทย์กรณีเจ็บป่วย และ ผู้สูงอายุไม่ค่อยอยากอยู่บ้านเฉยๆ อยากหากิจกรรมทำ เพราะการที่อยู่บ้านเฉยๆไม่มีอะไรทำ ทำให้เกิดความเครียด ในช่วงเวลาที่ลูกหลานออกไปทำงาน

จากข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ กลุ่มลงพื้นที่ได้เห็นถึงปัญหา ความต้องการ และได้เสนอแนะกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้แกผู้สูงอายุในชุมชนในชุมชน คือ ทำดอกไม้ สานตะกร้า ทอเสื่อ  เพื่อช่วยสร้างรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ และมีการจัดการอบรมเกี่ยวการให้ความรู้โรคระบาดโควิด-19 เพื่อการเป็นอยู่ในชุมชนอย่างมีความสุข และมีเงิน มีงาน พอกิน พอใช้ ในครอบครัว และได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อไม่ให้เกิดความเครียด

                                                                    

อื่นๆ

เมนู