ข้าพเจ้า นางสาวปรารถนา คุ้มถนอม ประเภท นักศึกษา หลักสูตร: การพัฒนาสินค้าหัตถกรรม คหกรรมในชุมชนสู่มาตรฐาน NS 01

การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพื้นฐานของชุมชนในตำบลบ้านด่าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ข้าพเจ้าและคณะทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำของชุมชนในตำบลบ้านด่าน เพื่อที่จะได้ทราบถึงประโยชน์และปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ำในชุมชน โดยคณะทีมงานได้สอบถามข้อมูลกับทางผู้นำชุมชนและสมาชิกในชุมชน และทำการสำรวจแหล่งน้ำในชุมชน

จากการสำรวจแหล่งน้ำในชุมชนตำบลบ้านด่าน พบว่ามีหลายชุมชนที่ขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับใช้อุปโภคบริโภค รวมถึงขาดแคลนน้ำในการทำเกษตรกรรม ซึ่งเป็นปัญหาความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งส่งให้ผลผลิตที่ได้จากการทำเกษตรกรรมนั้นน้อยลง บางชุมชนก็ได้มีการแก้ปัญหาความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น ชุมชนบ้านโนนเจริญได้มีการขุดเจาะน้ำบาดาลประจำหมู่บ้านเพื่อให้สมาชิกในชุมชนได้มีน้ำใช้ในยามที่จำเป็น ในบางชุมชนก็เกิดปัญหาน้ำประปาไม่สะอาด มีกลิ่น ซึ่งเกิดจากผักตบชวาที่มีเป็นจำนวนมากในแหล่งน้ำ เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ทำให้สมาชิกในชุมชนขาดแคลนน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค และบางชุมชนมีแหล่งน้ำที่น่าสนใจ มีความสวยงาม และมีบรรยากาศที่ดี เช่น เขื่อนบ้านด่าน ในชุมชนบ้านด่าน หมู่ที่ 3

จากข้อมูลที่ได้ทราบจากการสำรวจ คณะทีมงานได้เล็งเห็นถึงปัญหาและความสำคัญของข้อมูล จึงได้เก็บรวบรวม นำมาวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ปัญหาที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน โดยคณะทีมงานขอเสนอให้มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย การกำจัดผักตบชวา และให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาหรือการทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา ซึ่งสามารถนำไปจำหน่ายและต่อยอดเป็นสินค้าประจำตำบลสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกในชุมชน และจัดให้มีการพัฒนาแหล่งน้ำในชุมชนให้มีสวยงาม สะอาด และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ให้เหมาะสำหรับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวประจำตำบล สร้างแฟนเพจ Facebook ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ซึ่งจะทำให้สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในชุมชนได้

 

ไฟล์แนบ

  • 12
    File size: 2 MB Downloads: 59

อื่นๆ

เมนู