1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS02 - ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. Ns02ปฏิบัติงานในเดือนกรกฎาคม โครงการยกระดับเศรษกิจรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

Ns02ปฏิบัติงานในเดือนกรกฎาคม โครงการยกระดับเศรษกิจรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

กระผม นายวรวัฒน์ แสนประเสริฐ ประเภทนักศึกษา NS02 ปฏิบัติงานในตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ กำลังศึกษาอยู่คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่2

วันที่ 1 กรกฎาคม 264 อาจารย์ประจำหลักสูตรได้นัดประชุมโดยออนไลน์ผ่าน google meet เพื่อชี้แจงและแบ่งงานในการปฏิบัติงานของเดือนกรกฎาคม โดยมีการแบ่งกลุ่มทำงานออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.การพัฒนาสัมมาอาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (ยกระดับสินค้า OTOP) 2.การสร้างและการพัฒนา(ยกระดับการท่องเที่ยว) 3.การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 4.การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้กับชุมชน) ในส่วนของผมเองได้ยู่กลุ่มที่ 1 และแต่ละกลุ่มก็ได้ไปประชุมกันเพื่อจะดำเนินต่อไป

วันที่ 6 กรกฎาคม2564 ในส่วนของกลุ่มที่ 1 ก็ได้นัดกันประชุม ที่ตึก 22 เพื่อจะประชุมและชี้แจงงานเกี่ยวกับการพัฒนาสัมมาอาชีพ(ยกระดับสินค้า OTOP)

 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ผู้จ้างงานตำบลชุมเห็ดได้นัดกันไปทำงานเนื่องจากเป็นงานที่เร่งด่วน สรุปข้อมูล 14 ตัวชี้วัดเพื่อลงในระบบ ผู้ปฏิบัติงานทุกคนจะเข้าร่วมกันสรุปข้อมูลและค้นหาข้อมูลที่ขาดหายไป เพื่อที่จะสามารถลงในระบบ

วันที่ 9 กรกฎาคมได้นัดกันมาทำงานพร้อมกับอาจารย์มาช่วยอธิบายกีเก็บแบบประเมินผู้สูงอายุที่เป็นโรคสมองเสื่อม โดยทำใส่ google form

 

 

 

 

 

 

 

และเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 จึงได้งดงดรวมตัวในหมู่บ้านหรือชุมชนเนื่องจากสถานการณ์COVID-19 ซึ่งส่งผลต่อโครงการด้านผลิตภัณฑ์และสุขภาพ ทำให้ต้องเลื่อนออกไปก่อน และให้ผู้ปฏิบัติงาน ก็ได้ทำ14ตัวชี้วัดส่งและแบบประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ(60ปีขึ้นไป)สามารถทำต่อได้เรื่อยๆโดยทางอาจารย์ได้แจ้งว่าให้สามารถลงพื้นที่และสามารถจับคู่ไปตามหมู่บ้านได้เพื่อให้ครบตามที่กำหนด200คนลงในแบบประเมิน ส่วนภารกิจงานของโครงการที่ได้แบ่งมอบหมายให้กลุ่มย่อยได้คิดโครงการไว้ 2-3 โครงการเพื่อที่จะได้นำเสนอให้อาจารย์ประจำกลุ่มย่อยและจะได้ปฏิบัติลงพื้นที่สามารถทำได้ช่วงที่จัดโครงการได้ครับ

การทำงานในเดือนนี้ก็ผ่านไปด้วยดีครับ แต่เนื่องสถานการณ์โควิดที่กำลังระบาดอย่างรุนแรงในตอนนี้ซึ้งเป็นอุปสรรคในการทำงานเป็นอย่างมากแต่เราก็ช่วยกันและทำงานได้อย่างระมัดระวังตัวเอง ทุกคนช่วยเหลือกันและสามัคคีกันในการทำงานครับ ขอบคุณครับ

 

อื่นๆ

เมนู