โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ กลุ่ม NS02 – ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

             ข้าพเจ้านางสาววาสนา พรานเนื้อ โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานในกลุ่ม NS02-ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม ดังนี้

วันที่ 8 9 และ 10 มีนาคม ข้าพเจ้าและทีมงานกลุ่มผู้จ้างงานทุกท่าน ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานทำการสำรวจแบบฟอร์ม 01 , 02 และแบบฟอร์ม 06 ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบในการลงพื้นที่ 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่4 บ้านตราดตรวน หมู่8 บ้านหนองม่วง หมู่13 บ้านยายอ่อน หมู่14 บ้านหนองถนน หมู่16 บ้านฟันปลา และ หมู่17 บ้านชุมทอง พบว่าเป็นชุมชนกึ่งเมือง ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่ทำอาชีพ รับจ้างทั่วไป และค้าขาย มีรับราชการและทำเกษตรบางส่วน บางหมู่บ้านมียังมีงานประกอบอาชีเสริม โดยเป็นการรวมกลุ่ม การทำไข่เค็มสมุนไพรของหมู่บ้านชุมทอง การรวมกลุ่มจัดตั้งกลองยาวของหมู่บ้านตราดตรวน การจัดตั้งรวมกลุ่มนี้ชาวบ้านยังขาดความรู้ในการหารายได้ผ่านโซเชียล และขาดความรู้ในด้านการทำบรรจุภัณฑ์โปรโมทสินค้า เพื่อให้คนจากพื้นที่อื่นเกิดความสนใจสินค้ามากขึ้น ให้สินค้าเป็นที่รู้จัก ต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. แต่ละหมู่บ้าน ที่ให้ความร่วมมือข้าพเจ้าและทีมผู้จ้างงานในการลงพื้นที่ในครั้งนี้

วันที16 มีนาคม ข้าพเจ้าและทีมงานกลุ่มผู้จ้างงานทุกท่าน ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนการลงพื้นที่และปฏิบัติงานในเดือนถัดไป ที่ตึก22 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีท่านอาจารย์ ดร.ณิชาภัทร มณีพันธ์ และท่านอาจารย์ ดร.ณรงค์กร ชัยวงศ์ ได้เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วย

ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการลงพื้นที่
เนื่องจากในขณะนี้ภายในพื้นที่ตำบลชุมเห็ดมีการลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้ง ทำให้ข้าพเจ้าและทีมงานผู้จ้างงานถูกมองว่าเข้ามาหาเสียง และประชาชนที่พบเป็นผู้สูงอายุมักจะตอบแบบสอบถามไม่ได้ และเลือกที่จะไม่ตอบเพราะกลัวเอาข้อมมูลไปทำอย่างอื่น ส่วนใหญ่ประชากรในชุมชนไม่อยู่บ้าน ทำให้เก็บแบบสอบถามไม่ครบถ้วน 100 เปอร์เซ็นต์

     

***วิดีโอการทำงานประจำเดือนมีนาคม***

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู