ข้าพเจ้า นายนรรฆพล  ตั้งนภาดล โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำแหน่ง กพร. ในกลุ่ม NS02 – ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือน กรกฎาคม 2564

ข้าพเจ้าและทีมงานปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ณ สำนักกรมพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผู้ควบคุมการปฏิบัติงานคือ นายสถาพร ศรีนาม พัฒนาการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ให้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทำการต้อนรับเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” จำนวน 4 แปลงได้แก่  พื้นที่แปลงนางสมคิด มณีวรรณ บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ 19 ตำบลสะแกซำ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ พื้นที่แปลงนายอนุชา เทียรรัมย์ บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 12 ตำบลสะแกซำ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ พื้นที่แปลงนายตรีเนตร ปูดวงรัมย์ บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 12 ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ พื้นที่แปลงนายทศพล นามปัญญา บ้านสำราญราษฎร์ หมู่ที่ 7 ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์

          

    วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2564  เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้ในรูปแบบการแลกเปลี่ยนแรงงาน เอามื้อสามัคคีร่วมกันห่มดิน และปลูกต้นไม้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน (HLM) ระดับครัวเรือน โดยการปลูกต้นไม้และห่มดิน

       

    วันที่ 1-19 กรกฎาคม 2564 ได้ทำการลงข่าวสาร อัพเดตเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์ และช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจัดทำเอกสารต่าง ๆ

 

 

อื่นๆ

เมนู