ข้าพเจ้านางสาวธัญวรัตน์ สุนทรเสนาะ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำแหน่งกพร. ในกลุ่ม NS02 – ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

       ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ณ กรมการพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยทีมงานในตำแหน่ง กพร. อีก 4 ท่าน โดยมีนายสมยศ ฉันฉายา พัฒนาการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน ข้าพเจ้าและทีมงานต้องมาปฏิบัติงานในวันและเวลาราชการ คือ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
       เดือนที่หกของการปฏิบัติงาน ข้าพเจ้าและทีมงานได้ปฏิบัติภารกิจตามแผนการปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และมีภารกิจอื่น ๆ ที่เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาชุมชนมอบหมายให้ข้าพเจ้าและทีมงานตำแหน่งกพร. อีก 4 ท่านดำเนินการ เพื่อนำข้อมูล ความรู้ ที่ได้จากการทำงานนี้ไปประกอบการทำงานตามแผนการปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยการปฏิบัติงานในเดือนกรกฎาคมมีรายละเอียดดังนี้

      ในเดือนนี้ ข้าพเจ้าและทีมงานได้มีส่วนร่วมในการจัดทำเอกสารทางราชการของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์และมีการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ตามแผนการปฏิบัติงาน ดังนี้

       ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ณ แปลงของนางสมคิด มณีวรรณ บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ 19 ตำบลสะแกซำ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

     

 

       ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ณ แปลงของนายสมภพ สินศิริ บ้านยาง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

     

 

       ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ณ แปลงของนางประกอบ อยู่ดี บ้านศิลาชัย หมู่ที่ 15 ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

   

       ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนา คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี และร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ณ แปลงของนางสาวเหรียญ ดาทอง บ้านกลันทา หมู่ที่ 2 ตำบลกลันทา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

   

 

       ทั้งนี้ในการปฏิบัติงานภายในสำนักพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์เป็นไปตามแบบแผนรายละเอียดของงานและเงื่อนไขการจ้างงาน (TOR) ของโครงการของกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ และปฏิบัติงานอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของพัฒนาการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ โดยมีพี่ ๆ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์ให้คำแนะนำและแนวทางการปฏิบัติงานให้กับข้าพเจ้าและทีมงานเป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู