ข้าพเจ้า นายณัฐวุฒิ อภัยศรี โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ผู้จ้างงานประเภทนักศึกษา ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ NS-02 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม ร่วมกับทีมงานและคณาจารย์
ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ หมู่บ้านหนองกุง ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้การพัฒนาเศรษฐกิจสังและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชน จึงขอความกรุณาผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามในทุกคำถามเพื่อประโยชน์การพัฒนาชุมชนตามเป้าหมาย
จากการลงพื้นที่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและจบการศึกษาในระดับประถมศึกษา จากผลกระทบCOVID-19 ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางหอกระจายข่าวชุมชน วิทยุ โทรทัศน์ และได้ทราบถึงการดูแลชุขภาพตัวเองเป็นอย่างดี และมีการส่วมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อไปที่ชุมชนแออัดหรือเมื่อเข้าไปตลาดและใช้ชีวิตในวิถีแบบพอเพียง คือ การปลูกผักสวนครัวในครัวเรือนไว้กินในครัวเรือนและ
วันที่16 มีนาคม ข้าพเจ้าและทีมงานกลุ่มผู้จ้างงานทุกท่าน ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนการลงพื้นที่และปฏิบัติงานในเดือนถัดไป ที่ตึก22 มหาวิทยาราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีท่านอาจารย์ ดร.ณิชาภัตร มณีพันร์ และท่านอาจารย์ ดร.ณรงกร ชัยวงศ์ ได้เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้

ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการลงพื้นที่
เนื่องจากในขณะนี้ภายในพื้นที่ตำบลชุมเห็ดมีการลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้ง ทำให้ข้าพเจ้าและทีมงานผู้จ้างงานถูกมองว่าเข้ามาหาเสียงและในการลงพื้นที่หมู่บ้านมะค่า หมู่บ้านเล็บเหยี่ยว หมู่บ้านพรหมนิมิต หมู่บ้านเมืองใหม่ หมู่บ้านตราดตรวน และหมู่บ้านหมื่นพิทักษ์ เป็นเขตหมู่บ้านที่ติดเมืองครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่มีประชาชนอยู่ที่ครัวเรือนทำให้เก็บข้อมูลได้เพียงบางส่วน
ต้องขอขอบพระคุณทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ได้มีโครงการดีๆแบบนี้ขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างการทำงานในส่วนของบัณฑิตจบใหม่และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน และ ขอขอบพระคุณทางเทศบาลเมืองชุมเห็ด ผู้นำชุมชนทุกชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน และประชาชนทุกชุมชนที่ให้ความร่วมมือในการทำงานให้ราบรื่นไปด้วยดี

อื่นๆ

เมนู