โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ กลุ่ม NS02 – ตำบลชุมเห็ด อำเภอ

เมือง จังหวัดบุรีรัมย์

               ดิฉัน นางสาวกนกรัตน์  สุขรัตน์  ประเภท ประชาชน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์  เป็นผู้รับจ้างงานของ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม ดังนี้

                เมื่อวันที่  8-10  เดือนมีนาคม 2564 ดิฉันและทีมงานกลุ่่มผู้จ้างงานทุกท่าน ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานทำการสำรวจข้อมูลเพิ่มเติม แบบฟอร์ม01 , 02 และแบบฟอร์ม 06 ตามที่ได้รับมอบหมายในพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านมะค่า หมู่ที่ 8 บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 13 บ้านยายอ่อนหมู่ที่ 14 บ้านหนองถนน หมู่ที่ 16 บ้านฟันปลา และหมู่ที่ 17 บ้านชุมทอง พบว่าประชาชนในชุมชน ประกอบอาชีพ รับจ้างทั่วไป ค้าขาย  รับราชกา ทาการเกษตร และมีว่างงานบางส่วน และยังพบว่าประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่มีแต่ผู้สูงอายุและเด็กพักอาศัยอยู่   ดิฉันและทีมผู้จ้างงานต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม.และชาวบ้านในแต่ละหมู่บ้านที่ให้ความร่วมมือในการลงพื้นที่แต่ละหมู่บ้านในครั้งนี้

                               

                วันที 16 มีนาคม 2564 ดิฉันและทีมงานกลุ่มผู้จ้างงานทุกท่าน ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนการลงพื้นที่และปฏิบัติงานในเดือนถัดไป ที่ตึก22 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีท่านอาจารย์ ดร.ณิชาภัตร มณีพันร์ และท่านอาจารย์ ดร.ณรงกร ชัยวงศ์ ได้เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วย

                               

                ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการลงพื้นที่

                 เนื่องจากในขณะนี้ภายในพื้นที่ตำบลชุมเห็ดมีการลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้ง ทาให้ข้าพเจ้าและทีมงานผู้จ้างงานถูกมองว่าเข้ามาหาเสียง และประชาชนที่พบเป็นผู้สูงอายุมักจะตอบแบบสอบถามไม่ได้และเลือกที่จะไม่ตอบเพราะกลัวเอาข้อมูลไม่ทาอย่างอื่น และส่วนใหญ่ประชากรจะไม่ค่อยอยู่บ้าน ประชากรจะออกไปทางานรับจ้าง ทาให้เก็บแบบสอบถามไม่ได้ตามจานวนที่ต้องการ

อื่นๆ

เมนู