ข้าพเจ้า นายณัฐวุฒิ อภัยศรี โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ผู้จ้างงานประเภทนักศึกษา ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ NS-02 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน ร่วมกับทีมงานและคณาอาจารย์

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ชาวบ้านและอาสาสมัครในชุมชน มีความสนใจและได้ให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมโครงการนี้เป็นอย่างดี
การปฏิบัติงานในช่วงเดือนกันยายน ได้มีการจัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะด้านสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ และภาวะโรคซึมเศร้า ณ ศาลาประจำหมู่บ้านโกรกขี้หนู โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประจำตำบลชุมเห็ดมาให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโดยมีจำนวนตามมาตรการป้องกันที่กำหนด

ในการทำงานเดือนนี้ถือเป็นประสบการณ์ที่ดี ได้มีการพัฒนาตนเองในการทำงานและได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีมมากขึ้น ต้องขอขอบพระคุณทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ได้มีโครงการดี ๆ แบบนี้ขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างการทำงานในส่วนของนักศึกษาทำให้มีรายได้ระหว่างเรียน และยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองได้อีd

ดังนี้ที่กล่าวการปฏิบัติงานต่างๆได้ใช้ความระมัดระวังด้านโรคติดต่ออย่างเข้มงวดโดยให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือและเจลแอลกอฮอลทุกครั้งเมื่อเข้าสถานที่ต่างๆในชุมชนตามที่เทศบาลเมืองชุมเห็ดได้กำหนดไว้

อื่นๆ

เมนู