ข้าพเจ้า นาย ธนทร พนิตอัชฌาชาญ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : การพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

“การจัดทำแผนที่เดินดิน” ชุมชนตำบลวังเหนือ จากการได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร พบว่า ภายในชุมชนขาดฐานข้อมูลที่ซึ่งแสดงให้เห็นภาพรวมเชิงลึกของชุมชน จากประเด็นดังกล่าวทำให้ทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ลงความเห็นให้จัดทำ “แผนที่เดินดิน” ของชุมชนตำบลวังเหนือขึ้นมาเผื่อแก้ปัญหาและสร้างฐานข้อมูลเชิงลึกที่ซึ่งแสดงให้เห็นภาพรวมโดยละเอียดของชุมชน

กระบวนการดำการ

1.ขั้นตอนการรวบข้อมูล ข้าพเจ้าและทีมงานได้ทำการสืบค้นจากฐานข้อมูลจาก องค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ โดยได้พบข้อมูลแผนที่ครัวเรือนหมู่บ้านทั้ง 12 หมู่บ้านภายในตำบลวังเหนืออันประกอบด้วย บ้านปลัดปุ๊กหมู่ที่1,บ้านอารังหมู่ที่2,บ้านหนองโสนหมู่ที่3,บ้านกะหาดหมู่ที่4,บ้านสำโรงหมู่ที่5,บ้านปลัดปุ๊กหมู่ที่6,บ้านแคนหมู่ที่7,บ้านไผ่ทุ่งหมู่ที่8,บ้านโสนน้อยหมู่ที่9,บ้านสำโรงน้อยหมู่ที่10,บ้านหนองไผ่หมู่ที่11 และ บ้านสัมพันธ์หมู่ที่12

ไม่มีคำอธิบาย

1.1ภาพตัวอย่างแผนที่ครัวเรือน

2.ขั้นตอนการสำรวจข้อมูลพื้นที่ จากข้อมูลแผนที่ครัวเรือนที่สืบค้นมาข้าพเจ้าและทีมงานได้นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประกอบการลงสำรวจพื้นที่จริงตามหมู่บ้านต่างๆเพื่อรวบรวมข้อมูลในการจัดดำเนินการจัดทำแผนที่เดินดิน(ระยะสำรวจ)

2.1ภาพประกอบการลงสำรวจพื้นที่

3.ขั้นตอนการดำเนินการจัดทำแผนที่เดินดิน จากการลงสำรวจพื้นที่ทำให้ทราบรายละเอียดข้อมูลของหมู่บ้านและได้นำข้อมูลนั้นมารวบรวมเพื่อจัดทำแผนที่เดินดิน

ไม่มีคำอธิบาย

3.1ภาพประกอบการจัดทำแผนที่เดินดิน(ระยะสำรวจ)

4.นำแผนที่เดินดิน(ระยะสำรวจ) ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับโครงการในขั้นตอนต่อไป

ไม่มีคำอธิบาย

4.1ภาพแผนที่เดินดิน(ระยะสำรวจ)

จากการจัดทำแผนที่เดินดิน(ระยะสำรวจ) ทำให้ทราบลรายละเอียดภาพรวมของชุมชนตำบลวังเหนืออย่างครบถ้วนสมบูรณ์โดยข้อมูลที่ได้จะถูกนำไปใช้ประกอบในการดำเนินโครงการในขั้นตอนต่อไป

สรุปได้ว่า แผนที่เดินดินมีความสำคัญต่อการพัฒนาชุมชน เพราะเป็นเครื่องมือในสำรวจ และวางแผนชุมชน ทำให้มองเห็นลักษณะทางกายภาพ มองเห็นโครงสร้างชุมชน สถานที่สำคัญ สถานที่ในการพัฒนา ในลักษณะการใช้มุมมองภาพโดยกว้าง ด้วยเหตุนี้เมื่อได้แผนที่เดินดินมาแล้ว จะช่วยให้ทีมพัฒนาออกแบบกิจกรรม และวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้การทำงานในขั้นตอนต่อไปเกิดประโยชน์ และประสิทธิภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู