ข้าพเจ้า นางสาวสุดารัตน์ รักท้วม ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดรีรัมย์  หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้เก็บข้อมูลทุนทางสังคมที่มีอยู่เดิมในชุมชน ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการพูดคุยกับหัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน และปราญชาวบ้าน พบว่า ในตำบลวังเหนือ มีหลากหลายผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้เลือกใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่ เช่น เสื่อกก โดยวัตถุดิบเป็นต้นกก ที่ปลูกไว้ตามบ้านของชาวบ้านอยู่ แล้ว  ต้นกกเป็นพืชที่ดูแลง่ายและโตเร็วจึงทำให้วัตถุดิบมีเพียงพอในการผลิต และเมื่อว่างจากการทำการเกษตร ชาวบ้านก็จะรวมกลุ่มกันทอเสื่อกก และนำออกไปขายทั่งในและนอกชุมชน โดยปัญหาที่พบส่วนมาก คือช่องทางในการจัดจำหน่ายยังไม่แน่นอน

สิ่งที่ได้เรียนรู้อย่างหนึ่งจากการสัมภาษณ์และการพบเจอกับชาวบ้านสัมพันธ์ ข้าพเจ้าได้เห็นถึงความรู้ในด้านต่างๆ มือซึ่งเป็นวัฒนธรรมทางอีสานใต้ ที่มีมาตั้งแต่โบราณ ควรได้รับการส่งเสริมและต่อยอดให้คงอยู่กับคนในชุมชนต่อไป

อื่นๆ

เมนู