1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน
  4. NS03 มอบถุงยังชีพให้ผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัว ตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

NS03 มอบถุงยังชีพให้ผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัว ตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ข้าพเจ้า นางสาวชลลดา  ผิวเกลี้ยง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (กพร.) ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จากการที่ข้าพเจ้าและทีมงานได้ร่วมมอบถุงยังชีพให้ผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวเพื่อสังเกตอาการตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคตามมาตรการการป้องกันและควบคุมของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2564 เพื่อเยียวยาความเดือดร้อนเร่งด่วนในภาวะที่ต้องกักตัว

จำนวนของผู้ติดเชื้อในประเทศที่พุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องจนเกือบถึง 20,000 คนต่อวัน และอำเภอบ้านด่านนั้นมีผู้ติดเชื่อสูงถึง 269 คน (ข้อมูลเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564) และได้มีศูนย์กักตัวเพื่อเฝ้าระวังที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเด็กตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สาเหตุของการระบาดคือการกระจายตัวของผู้ที่ได้รับเชื้อไปสู่หมู่บ้านในจังหวัดต่าง ๆ ทำให้หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จำเป็นจะต้องออกคำสั่งปิดหมู่บ้านตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ปิดทางเข้า-ออกหมู่บ้าน ห้ามคนในหมู่บ้านเดินทางออกนอกชุมชน และห้ามไม่ให้บุคคลภายนอก บุคคลจากพื้นที่เสี่ยงเดินทางเข้าภายในหมู่บ้าน รวมถึงคำสั่งห้ามรถเร่ขายของเข้ามาภายในชุมชนด้วย ส่งผลกระทบทันทีโดยเฉพาะต่อภาวะการกินอยู่ของทุกคนในหมู่บ้าน ตำบลวังเหนือก็เป็นอีกตำบลหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นี้ด้วย ด้วยความห่วงใยที่มีต่อเด็กและเยาวชน รวมถึงครอบครัว และทุกคนที่อาศัยในชุมชน

ทีมงานของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ประจำตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ดำเนินการส่งมอบความช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินนี้ทันที ได้มอบ “ถุงยังชีพ” ประกอบด้วยอาหารแห้ง น้ำดื่ม และอาหารว่าง เพื่อช่วยเหลือคนในชุมชน ทั้งนี้การส่งมอบถุงยังชีพได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด ผ่านการประสานงานกับภาคีเครือข่ายในชุมชน ทั้งเจ้าหน้าที่ปกครอง ผู้นำชุมชน และได้มีการมอบหน้ากากอนามัย และอุปกรณ์จำเป็น รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เพื่อการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโควิด-19 และเพื่อให้ในชุมชนตำบลวังเหนือมีความพร้อมที่จะดูแลตนเองให้ปลอดภัย ในส่วนของผู้ที่ได้รับเชื้อในชุมชนนั้น สำหรับถุงยังชีพที่นำมามอบให้ในครั้งนี้ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ ลดรายจ่าย รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังให้แก่พี่น้องประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ระบาดอย่างต่อเนื่องให้ข้ามผ่านสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ครั้งนี้ไปด้วยกัน

อื่นๆ

เมนู