NS03 วิเคราะห์ชุมชนเพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ในชุมชนตำบลวังเหนือ

ข้าพเจ้า นายชยพัทธ์  เทวรัตน์ ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร ในช่วงเดือนมีนาคม – เดือนเมษายน ผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่เก็บรวมรวบข้อมูล ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ในด้านต่างๆ เช่น แหล่งทรัพยากรในชุมชน ด้านอาชีพ ด้านการเกษตร ด้านผลิตภัณฑ์ และรวมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชนอีกด้วย การลงพื้นที่ในครั้งนี้เราสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการร่วมวิเคราะห์ชุมชนเพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ในชุมชนในการสร้างรายได้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ในหมู่บ้านและชุมชมได้สร้างสรรค์ขึ้น และเพื่อนำไปวางแผนในการพัฒนาต่อไป

ข้าพเจ้าและทีมงาน ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลทุนที่มีอยู่เดิมในชุมชนจากการสอบถามชาวบ้าน และปราญชุมชน ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ จากการสำรวจในชุมชนพบว่าผลิตภัณฑ์ในชุมชนมีความหลากหลาย แต่มีการกระจายของผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างน้อยโดยส่วนใหญ่แล้วมักขายผลิตภัณฑ์ของตนเองที่บ้านของตน ทำให้เกิดรายได้ในชุมชนค่อนข้างน้อย จึงทำให้ทางผู้ทำงานเล็งเห็นว่าควรมีการร่วมวิเคราะห์ชุมชนเพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้มีการกระจายสินค้ามากขึ้น และพัฒนาคุณภาพของสินค้าให้เป็นที่ต้องการของตลาดและสามารถจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน

อื่นๆ

เมนู