ข้าพเจ้า นายชยพัทธ์  เทวรัตน์ ประเภท นักศึกษา ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่   1 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงปัจจุบัน เพื่อนำข้อมูลการสำรวจมาวางแผนและพัฒนาต่อไป

สำหรับศูนย์เรียนรู้ประจำตำบลวังเหนือ มีรูปแบบที่ยังไม่ชัดเจน จากการสำรวจพบว่า เป็นรูปแบบของการประกอบอาชีพที่ให้ความรู้ และวัฒนธรรมของตำบลควบคู่ไปด้วย เช่น การทอผ่า การสานตะกร้า การทอเสื่อ เป็นต้น แต่พบว่า คนส่วนใหญ่ที่รวมกลุ่มกันนั้น จะเป็นผู้สูงอายุ ยังไม่มีกลุ่มวัยผู้ใหญ่ วัยทำงาน วัยรุ่น เข้ามามีบทบาทในศูนย์การเรียนรู้ หรือกลุ่มหัตถกรรมดังกล่าว อีกทั้งยังไม่มีหน่วยงานภายนอก เข้ามาศึกษาหาความรู้ จากกลุ่มหัตถกรรมเหล่านี้ ดังนั้นเพื่อจะพัฒนาศูนย์การเรียรู้ประจำตำบลให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง จำเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนา ส่งเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการตนเองให้ได้เสียก่อน หลังจากนั้นจึงจะมีการประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าว ในรูปแบบ “ศูนย์การเรียนรู้ทางศิลปะหัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถื่น”

ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ว่า ผู้สูงอายุ คือบุคคลที่มีควาสำคัญในด้านการสืบสานภูมิปัญญา แต่ขาดผู้รับการถ่ายทอด หากทีมงาน NS03 มีส่วนร่วมในการกระตุ้นและส่งเสริมกลุ่มดังกล่าว อาจจะทำให้วัฒนธรรมท้องถิ้นไม่สูญหายไป และยังคงอยู่กับรุ่นลูกรุ่นหลานสืบต่อไป

อื่นๆ

เมนู