ข้าพเจ้านางสาวมาริสา นาคหาญ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ประเภทประชาชน ข้าพเจ้าได้รับหน้าที่ให้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร “การพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง” ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
จากการลงพื้นที่สำรวจตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่าประชาชนในตำบลมีการเพาะปลูกพืชผักปลอดสารพิษเป็นผักสวนครัว เช่น ผักบุ้ง ผักคะน้า ผักกวางตุ้ง ผักชี ผักสลัด เป็นต้น พริก มะเขือเทศ มะเขือ เป็นต้น ปลูกไว้สำหรับบริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริมให้ครอบครัว พื้นที่ในการเพาะปลูก เป็นที่ว่างรอบๆบ้านที่อยู่อาศัยและยังเป็นพื้นที่ริมสระน้ำสาธารณะของชุมชนโดยพืชผักที่ปลูกนั้นเป็นพืชผักปลอดสารพิษ เนื่องจากชาวบ้านใส่ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยคอกเพราะปลูกปุ๋ยที่ได้มาจากมูลสัตว์ที่เลี้ยงไว้ ส่งผลให้คนในชุมชนได้รับประทานอาหารที่ปลอดสารพิษทำให้ไม่มีสารตกค้างในร่างกาย ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบที่ดีในการสวนเศรษฐกิจชุมชนปลอดสารพิษ

https://youtu.be/B05Jk8Qj6bc

 

 

อื่นๆ

เมนู