ข้าพเจ้า นางสาวอรวี ศรีสังข์ ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์  จากการลงสำรวจข้อมูลชุมชนในตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม หมู่ 3,6,7,8,10 และ 11 โดยใช้แบบฟอร์ม 01 และ 02 ซึ่งแบบฟอร์ม 01 เป็นแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน และ แบบฟอร์ม 02 เป็นแบบสอบถามผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อได้ทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบฟอร์ม 01 พบว่าคนในชุมชนที่อาศัยอยู่บ้านส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ อาชีพหลักของคนในชุมชนส่วนใหญ่คือการทำเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ และการเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว ไก่ เป็ด อีกทั้งพบว่ามีกลุ่มอาชีพของคนในชุมชนเช่น กลุ่มทอผ้า กลุ่มทอเสื่อกก อีกด้วย ซึ่งอาชีพเกษตรกรรมมีการใช้ต้นทุนค่อนข้างสูง ประกอบกับรายได้ในแต่ละวันไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค จึงทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่ ประสบปัญหามีหนี้สินในครัวเรือน

ส่วนการสำรวจการเก็บข้อมูลแบบฟอร์ม 02 เกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 พบว่าคนในชุมชนส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโควิด-19 คนในชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการป้องกัน โดยการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ มีการใช้เจลแอลกอฮอล์ในการทำความสะอาดฝ่ามือ และหลีกเลี่ยงการร่วมกิจกรรมที่อาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาด

จากข้อมูลที่ได้ ข้าพเจ้าเละทีมงานได้นำข้อมูลดังกล่าวไปดำเนินการลงข้อมูลแบบฟอร์ม 01,02 ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู