การดำเนินงานของ ข้าพเจ้า นางวนิดา ปาโนรัมย์ ประเภทประชาชน ระหว่างเดือนมีนาคม โดยข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำโครงการ และได้ปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับเรื่องเอกสาร พร้อมทั้งประสานงาน กับอบต. ผู้นำชุมชน ควบคู่กับการทำหน้าที่เก็บข้อมูล โดยได้ลงสำรวจข้อมูลที่ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ มีทั้งหมด 9 หมู่บ้าน เพื่อทำการรวบรวมข้อมูลครัวเรือน

ผลการปฏิบัติงานของข้าพเจ้า คือ ได้จัดเก็บแบบสอบถาม 01 และ 02 ในแต่ละหมู่บ้านที่ได้รับผิดชอบ และดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามกำหนดของการส่งงาน โดยได้วางแผน และกำหนดการดำเนินงานของตนเองเพื่อให้เสร็จตรงตามเป้าหมาย ในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งข้อมูลแบบสอบถามที่เก็บมาได้ ก็จะนำมาทำการวิเคราะห์ ถึงองค์ความรู้ต่างๆ ของชุมชน ว่าเป็นในทิศทางใด จะได้นำมาปรับใช้ในการดำเนินงานในแต่ละพื้นที่ของชุมชนได้ถูกต้อง จึงได้สอบถามข้อมูลจากผู้นำชุมชน และคนในชุมชนเพื่อให้ได้ซึ่งข้อมูลที่เป็นจริง เพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์ในการนำมาสังเคราะห์ข้อมูลและให้ได้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการนำไปพัฒนาชุมชนทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม ได้อย่างแท้จริง

จากการลงพื้นที่สำรวจจะเห็นได้ว่าคนในชุมชน ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพ ทำนา ทำไร่ คือ  ปลูกข้าว ปลูกมันสำปะหลัง ปลูกอ้อย ปลูกยางพารา เป็นส่วนใหญ่ สิ่งที่น่าประทับใจอีกประการหนึ่งก็คือมีการทำปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง ทำโคกหนองนา ซึ่งชาวบ้านในชุมชนจะมีการปลูกพืชผักสวนครัวในแต่ละครัวเรือนไว้รับประทานเอง เหลือจากการรับประทานเองก็จะนำออกมาจำหน่าย เป็นการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อีกด้วย หากมีการดำเนินการในลักษณะแบบนี้ จะช่วยทำให้ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้เป็นอย่างดี ชาวบ้านก็สามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริง  ซึ่งพวกเราสามารถใช้ทฤษฏีนี้มาประยุกต์ในวิถีชีวิตตามปกติของเราได้อย่างยั่งยืน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู