ข้าพเจ้า นายณัฐวุฒิ กึงรัมย์ ประเภทนักศึกษา ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร: โครงการยกระดับเศษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งพื้นที่ที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบคือพื้นที่ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ทำการตัดต่อวีดิโอเกี่ยวกับการลงพื้นที่ของทีมงาน Ns04 ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ การลงพื้นที่ครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้ประชาชน มีการอบรมเกี่ยวกับโรคระบาดโควิด-19  ช่วงเช้ามีการอบรมให้ความรู้และได้เชิญ ผู้ใหญ่ อสม. ตัวแทนหมู่บ้าน จำนวน 51 คน มารับความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์โควิด 2019 มีการแนะนำเกี่ยวกับการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การเว้นระยะห่างทางสังคม ให้อยู่ห่างกัน การดูอาการเกี่ยวกับโรคโควิด-19 เวลาเข้าชุมชนก็ต้องใส่แมสตลอดเวลาห้ามถอดแมส การวัดไข้วัดอุณภูมิ และอื่น ๆ ในช่วงบ่ายมีกิจกรรมเคาะประตูบ้านสู้ภัยการการบาดของโรคโควิด-19 มีการชี้แจงและมีการแจกแผ่นผับที่มีเนื้อหาการให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนโควิท-19วัคซีนโควิด-19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนเข้าใจเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนมากขึ้น และทราบถึงแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างถูกต้อง

อื่นๆ

เมนู