ข้าพเจ้านางสาววิไลลักษณ์ สมีรัตน์

ประเภทบัฑิจบใหม่ งาน (กพร.) ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ได้ทำการลงพื้นที่ กับทีมปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และได้ทำการเก็บข้อมูลในวันที่ 8-15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:00 น.

ดิฉันได้ทำการลงพื้นที่กับทีมงานในกลุ่ม ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จำนวน 9 หมู่บ้าน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาชุมชนโดยใช้

แบบสอบถาม 01 (แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคลและชุมชน)

แบบสอบถาม 02 ( แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด – 19 )

ในการสอบถามในแต่ละแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามในทุกคำถามเพื่อเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชนตามเป้าหมายโดยชุมชนที่สำรวจมีดังนี้

หมู่ที่ 3 บ้านหนองแต้  จำนวน  136 ครัวเรือน

หมู่ที่ 4 บ้านดงเย็น จำนวน 55 ครัวเรือน

หมู่ที่ 6 บ้านหนองสระ จำนวน 48 ครัวเรือน

รวมทั้งหมด 3 หมู่บ้านที่รวบรวมข้อมูลได้ จำนวน 239 ครัวเรือน

ข้าพเจ้าได้นำแบบสอบถามเข้าไปเก็บข้อมูลในพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย จากการสำรวจพบว่าส่วนใหญ่ประชาชน ในตำบลได้ทำการประกอบอาชีพทำการเกษตร ปลูกอ้อย ทำนา ทำสวนและปลูกพืขผักสวนครัว และส่วนน้อย ที่เลี้ยง วัว ควายและมีบางครัวเรือนได้มีอาชีพเสริม โดยมีการทำสานตะกร้า และผ้าซิ่นตีนแดง

จากการลงพื้นที่นั่น ประชาชนในตำบลโนนขวางส่วนใหญ่ ได้ทำการเกษตร ประกอบอาชีพหลักส่วนการดำรงชีวิต ส่วนมากจะอยุ่กับการทำไร่ ทำสวน ปลูกพืชผักสวนครัว และอาชีพเสริม

และสิ่งที่ประชนชนได้รับผลกระทบส่วนมากจะเป็น ปัญหาเกี่ยวกับ ถนนชำรุด ฝุ่น และขยะในหมู่บ้าน

สำหรับโควิค ในการสำรวจแบบสอบถาม 02

จากการสำรวจพบว่าประชาชนทราบข่าวเกี่ยวกับโรคที่กำลังระบาด โควิด -19 และตระหนักถึงการป้องกัน ว่าควรปฏิบัติเมื่อไปอยุ่ในพื้นที่เสี่ยง และทางเราได้ทำการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตัวเอง คือ หมั่นล้างมือบ่อยๆ ใส่หน้ากากอยุ่ตลอดเวลาเมื่ออกไปในที่ชุมชน และควรดูแลตัวเองให้มีสุขภาพที่ดี และร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอ

ท้ายนี้ ประชาชนในตำบลโนนขวางที่เราได้ทำการเก็บข้อมูล ได้ให้ความร่วมมือ และบอกผลกระทบต่างๆให้ทางเราได้รับรู้ จึงทำให้ได้แนวทางให้เราได้ไปปรับแก้ไขต่อไป

 

 

อื่นๆ

เมนู