• ข้าพเจ้านางสาวนิตติยา  ว่าหนักแน่น ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานพื้นที่ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
  • หลักสูตร: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ NS04
  • ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลกับทีมงาน ระหว่างวันที่ 8-16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

           – ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ ณ หมู่4 บ้านดงเย็น หมู่3 บ้านหนองแต้และหมู่6 บ้านหนองสระ  ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและนำมาวิเคราะห์ผลเพื่อทราบถึงข้อมูลหรือปัญหาต่างๆ ในชุมชนหรือในหมู่บ้านโดยจะนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนของท่าน จึงใคร่ขอความกรุณา ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามในทุกคำถามเพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชนตามเป้าหมาย

          – ข้าพเจ้าได้เข้าไปเก็บแบบสอบถาม โดยการเข้าไปพบและพูดคุยกับผู้นำของของแต่ละหมู่บ้าน โดยการพูดคุยสอบถามเกี่ยวกับชาวบ้านในชุมชนว่ามีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไร ปัญหาชุมชนต่างๆ สภาพแวดล้อมชุมชน หลังจากนั้นผู้นำของหมู่บ้านได้พาเดินสำรวจชุมชนและได้ทำแบบสอบถามกับประชาชนในพื้นที่ ได้ซักถามข้อมูลรายละเอียดตามแบบสอบถามที่ทางส่วนกลางให้มา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้ คือ – แบบฟอร์ม (01) สำรวจข้อมูลชุมชน บริบทด้านการประกอบอาชีพและด้านการทำการเกษตร จากการสำรวจ ส่วนใหญ่แล้วประกอบอาชีพ ทำนา ปลูกอ้อย มันสำปะหลัง ยางพาราและกลุ่มอาชีพเสริม เป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของหมู่บ้าน คือ ทอจักรสาน ผ้าไหม ทอเสื่อ หลังจากนั้นได้สอบถามแบบฟอร์ม (02) ผลกระทบจากโควิด-19 จากการสำรวจ พบว่าส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในระดับน้อย ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูล ดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการ

จากการลงสำรวจพื้นที่ในชุมชน ปัญหาที่พบในหมู่บ้าน คือ ในชุมชนมีการเผาอ้อยเผาถ่านและเผาขยะ ทำให้เกิดฝุ่นมลพิษเกิดขึ้น ไฟฟ้าไม่ทั่วถึง การจัดการขยะที่ไม่เป็นระเบียบ ดังนั้นตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ จะใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงของชาวบ้านมาใช้พัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชาวบ้านตำบลโนนขวางต่อไป 

ภาพแสดงลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูล

วิดิโอประจำตำบล

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู