NS04 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2564  ข้าพเจ้านายณัฐวุฒิ กึงรัมย์ ในนามนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในเดือนธันวาคม 2564 ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายได้ทำการตัดต่อวีดีโอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ จากการลงพื้นที่ของทีมงาน NS04 ที่ได้เก็บและรวบรวมข้อมูลที่เป็นภาพและวีดีโอที่ใช้สำหรับตัดต่อ เพื่อเผยแพร่สู่สังคมออนไลน์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน สร้างแลนมาร์คแห่งใหม่ให้แก่ตำบล และให้ทราบถึงแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่น่าสนใจในตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ นอกจากวีดีโอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ แล้ว ข้าพเจ้าได้ตัดต่อวีดีโอประจำเดือนธันวาคม
จากการลงพื้นที่ของทีมงาน NS04 ในหลายๆโครงงาน เพื่อบอกเล่าเหตุการณ์และกิจกรรมต่างๆที่เหล่าทีมงานและอาจารย์ได้ร่วมกันจัดขึ้น

อื่นๆ

เมนู