ข้าพเจ้านางสาวสโรชา คะเชนรัมย์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

      การจัดการขยะในชุมชนแบบดั้งเดิมและแบบที่ใช้นวัตกรรม เปรียบเทียบความแตกต่าง

การจัดการขยะแบบดั้งเดิม ในชุมชนตำบลปราสาท โดยส่วนใหญ่คนในชุมชนจะมีความรู้เกี่ยวกับขยะเบื้องต้น เช่น เศษกระดาษ ขวดแก้ว พลาสติก เก็บไว้ขายได้ พลาสติกที่ไม่มีประโยชน์ในชุมชุมก็จะกำจัดโดยการเผา จัดการกันเอง ต่างคนต่างเผาบ้านใครบ้านมัน ส่วนเศษอาหารก็จะสาดให้ไก่ เป็ด หมูกิน ใช้วิธีแบบง่ายๆ คิดว่าสะดวกสบาย

ส่วนเศษใบไม้ก็จะกองตามโคนต้นไม้ ถ้ามันเยอะก็จะแบ่งไปเผาบ้าง

ส่วนเศษแก้ว หลอดไฟก็ทิ้งตามทุ่งนา ข้างทาง ในป่าบ้าง จะเป็นบางบ้านที่นำใส่ถุงทิ้งตามถังขยะในเมือง

การจัดการขยะแบบใช้นวัตกรรม นวัตกรรมการจัดเก็บขยะพลาสติก – นวัตกรรมการคัดแยกขยะพลาสติก – นวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากขยะพลาสติก – นวัตกรรมการกำจัดขยะพลาสติก – การสร้างความมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะพลาสติก ทำให้เห็นคุณค่าของขยะมากขึ้น และการกำจัดขยะให้ถูกวิธีมากขึ้น เช่น การนำซองกาแฟ ซองโอวัลตินที่กินแล้ว นำมาปรับใช้ประโยชน์ทำเป็นกระเป๋า เพิ่มมูลค่าไว้ใช้เอง ส่วนเศษอาหารบางบ้านก็นำไปทำปุ๋ยหมัก

ขวดพลาสติกนอกจากจะขายได้แล้วยังนำมาทำเป็นกระถางไว้ปลูกดอกไม้ประดับบ้านเกิดประโยชน์มากมาย

เศษถุงพลาสติกถ้าไม่เผาก็จะเป็นกันขุดหลุมฝังอาจจะยุ่งยากหน่อยแต่ลดมลพิษทางอากาศได้มากกว่า

เปรียบเทียบความแตกต่างทั้งสองวิธี                              – แบบดั้งเดิมจะเน้นง่าย สะดวกสบาย รวดเร็ว แต่ไม่ถูกวิธีและไม่ถูกสุขลักษณะอาจทำให้เกิดเชื้อโรคจากขยะได้                                                                          – แบบนวัตกรรมจะยุ่งยาก เพราะต้องทำหลายขั้นตอน แต่ถูกวิธี เกิดประโยชน์มากกว่า และถูกสุขลักษณะ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายกว่าและยังสามารถเพิ่มมูลค่าจากขยะให้กับชุมชนได้อีกด้วย

แนวทางการลดขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลปราสาท
การกำจัดขยะมูลฝอย เป็น สิ่งสำคัญที่ควรได้รับการส่งเสริมให้ มากกว่าท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันคือการ ลดปริมาณขยะ
1. (Reduce) เป็นการลด ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน เช่น ใช้ ตะกร้าใส่ของแทนถุงพลาสติก สังเกตจากการเดินตลาดในชุมชนปราสาทจะพบได้ แต่เป็นส่วนน้อยที่จะใช้ตะกร้า หรือถุงผ้าแต่อย่างน้อยก็ยังมี
2. (Reuse)  ขยะมูลฝอย เศษวัสดุมาใช้ใหม่หรือเป็นการใช้ซ้ำ เช่น ขวดน้ำหวานนำมาใส่น้ำดื่ม ขวดโหลกาแฟที่หมดแล้วนำมาใส่น้ำตาลเครื่องครัวต่างๆ ข้อนี้จะนำมาใช้ประโยชน์แทบทุกบ้าน
3. (Repair) การนำมาแก้ไข นำวัสดุอุปกรณ์ท่ีชำรุดเสียหายมา ซ่อมแซมใช้ใหม่เช่น เก้าอี้ โต้ะ             4. (Recycle) การหมนุเวียน กลับมาใช้ นำขยะมาแปรรูปหรือเปลี่ยนสภาพจากเดิมแล้วนำมาใช้ใหม่ เช่น พลาสติก กระดาษ ขวด ขวดก็ทำกระถางปลูกดอกไม้
5. (Reject) การหลีกเลี่ยง การใช้วัสดุท่ีทำลายยาก หรือวัสดุที่ใช้คร้ังเดียวทิ้ง เช่น โฟม ข้อนี้ในชุมชนน้อยมากที่จะใช้กล่องโฟม เพราะส่วนมากจะนิยมทำอาหารทานเอง เป็นส่วนน้อยที่จะใช้โฟม
6. (Refill) การเลือกใช้ สินค้าชนิดเติม ซึ่งใช้บรรจุภัณฑ์น้อยช้ินกว่า ขยะก็น้อยกว่าด้วย
7. (Return) การใช้สินค้าที่สามารถส่งคืนบรรจุภัณฑ์กลับสู่ผู้ผลิตได้ เช่นขวดเครื่องดื่มประเภทน้ำอัดลมที่เป็นขวดแก้ว

โดยข้อมูลหลักๆจะเป็นข้อมูลที่ทำต่อเนื่องจากโครงการที่จัดผ่านมาเป็นโครงการการคัดแยกขยะ จะเป็นการให้ความรู้ชุมชนบ้านบุ และรอติดตามประเมินผลเกี่ยวกับการคัดแยกขยะในชุมชนต่อไปว่าไปในทางที่ดีขึ้นหรือเหมือนเดิม

อื่นๆ

เมนู