1. หน้าแรก
  2. ไม่มีหมวดหมู่
  3. NS05 ข้าพเจ้า นางสาวสุชาวดี ศรีนาเมือง บัณฑิตจบใหม่ตำแหน่ง กพร ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 8-16 กุมภาพันธ์ 2564 ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ

NS05 ข้าพเจ้า นางสาวสุชาวดี ศรีนาเมือง บัณฑิตจบใหม่ตำแหน่ง กพร ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 8-16 กุมภาพันธ์ 2564 ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ

ข้าพเจ้า นางสาวสุชาวดี ศรีนาเมือง ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำแหน่งงาน กพร ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่กับทีมปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ เมื่อวันที่ 10-13,15-16 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2564  เวลา 10.00 น. 

ในปฏิบัติงานข้าพเจ้าและทีมปฏิบัติงาน ครัวเรือนและชุมชน หมู่ 14 บ้านระเบิก หมู่ 4 บ้านหนองละเบิก หมู่ 6 บ้านกะนัง  ก่อนการเข้าสำรวจ ข้าพเจ้าและทีมปฏิบัติงานได้ทำการขออนุญาตผู้นำชุมชนของแต่ละหมู่บ้านเพื่อลงพื้นที่สำรวจโดยนำแบบฟอร์ม 01,02,06 และแบบฟอร์มเพิ่มเติม  ของคณะพยาบาลศาสตร์ 2 แบบฟอร์ม คือ แบบสำรวจบุคคลที่เป็นโรคเบาหวาน และ แบบสำรวจบุคคลที่เป็นโรคความดันโลหิต

       

ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบในชุมชนจะเป็นปัญหาความยากจน ปัญหาฝุ่นควันจากการเผาถ่าน เผาขยะ และขาดแคลนน้ำสะอาดในใช้การอุปโภค บริโภค จากวิกฤตโรคโควิด-19 ทำให้คนในชุมชน และขาดรายได้ในการใช้จ่าย ส่งผลให้การใชัชีวิตเป็นไปอย่างลำบากขึ้น ทั้งนี้ข้าพเจ้าและทีมปฏิบัติงานจะนำข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลดังกล่าวไปทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงวิชาการต่อไป

อื่นๆ

เมนู