ข้าพเจ้านางสาวพิลาวัลย์ ศิขินารัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 15 มีนาคม 2563  เวลา 9.00 ได้ลงพื้นที่สำรวจบ้านมะขามป้อม หมู่ 11 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลโดยใช้แบบฟอร์ม 02 ก่อนทำการลงพื้นที่ข้าพเจ้าได้เข้าไปแจ้งกับผู้ใหญ่บ้านมะขามป้อม หมู่ 11 ขออนุญาตลงพื้นที่จากนั้นชาวบ้านได้ให้ความร่วมมือให้ข้อมูลกับข้าพเจ้าและทีมงาน ในหมู่บ้านมะขามป้อมมีจำนวนทั้งหมด 235 ครัวเรือน

ในวันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 ได้มีการประชุมแจกแจงรายละเอียดการแบ่งงานการวิเคราะห์ข้อมูล หลังจากนั้นข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ในวันที่ 15 มีนาคม ณ เวลา 9.00 ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นได้เห็นว่ามีการป้องกันโควิด -19 มีการตั้งจุดตรวจคัดกรองการเข้างานมงคลสมรสเป็นอย่างดี มีการสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคน บ้านมะขามป้อมมีอาชีพเสริมคือการทอผ้า รองลงมาคือว่างงาน เลี้ยงหลาน เป็นต้น ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานคือไม่มีถังขยะประจำหมู่บ้าน ชาวบ้านก็จัดการกันโดยการฝัง เผา แต่ก็ยังคงต้องการถังขยะมาก สภาพอากาศค่อนข้างร้อนมาก และในวันที่ 17 ได้มีการนัดหมายทีมงานรวมกันทำการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนต่อไป

ครั้งนี้ข้าพเจ้าต้องขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่บ้านมะขามป้อมเป็นอย่างสูงที่ให้ข้อมูลกับข้าพเจ้าและทีมงาน

อื่นๆ

เมนู