ดิฉันนางสาธนารินทร์ แจ้สูงเนิน ประเภทนักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ในการปฏิบัติงานเดือนมีนาคม 2564 ดิฉันได้รับหมอบหมายงานให้ทำงานในส่วนการคีย์ข้อมูลลงในแบบฟอร์ม

*01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน

*02  แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19

*06 แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่

หมู่บ้านที่ได้รับผิดชอบ 2 หมู่บ้านคือ

* 1.หมู่บ้านดงกระทิงหมู่1

*2. หมู่บ้านปอหู หมู่2

จากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในครั้งนี้ ทีมงานผู้ปฏิบัติงานได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างดี ชาวบ้านทุกคนมีการต้อนรับเป็นอย่างดี และให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูล ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน ปัญหาชุมชน ตลอดจนความต้องการของแต่ละครัวเรือน ส่งผลให้การลงพื้นที่เก็บข้อมูลใเป็นไปด้วยดี

อื่นๆ

เมนู