ข้าพเจ้าสนางสาวปนัดดา สกลรัตน์ ผู้ปฏิบัติงานตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ในเดือนสิงหาคม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)  เกิดการแพร่ระบาดและมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ข้าพเจ้าและทีมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานลงพื้นที่ ณ บ้านสวนใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกันนำถุงยังชีพบริจาคแก่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ และแนะแนวแนวทางการป้องกันตนในช่วงสถานการณ์ไวรัสโควิดแพร่ระบาด การดูแลสุขภาพ การเตรียมตัวก่อนการฉีดและหลังฉีดวัคซีน

ในวันที่14 สิงหาคม 2564 เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เพื่อชี้แจงแผนการปฏิบัติงานในเดือนสิงหาคม-กันยายน และติดตามการทำธนาคารน้ำใต้ดินที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 10 หลุม ณ บ้านสวนใหม่ หมู่ที่3 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

https://youtu.be/V1HrGJP56As

อื่นๆ

เมนู