ภาวะเสี่ยงต่อโรคติดต่อในชุมชนตำบลบ้านด่าน

ข้าพเจ้า นางสาวปรารถนา คุ้มถนอม ประเภท นักศึกษา หลักสูตร: การพัฒนาสินค้าหัตถกรรม คหกรรมในชุมชนสู่มาตรฐาน NS01

การวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชนในตำบลบ้านด่านประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2564 ข้าพเจ้าและคณะทีมงานได้นำข้อมูลที่ทำการลงพื้นที่สำรวจในชุมชนตำบลบ้านด่านระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม พ.ศ.2564 มาวิเคราะห์  เพื่อที่จะได้ทราบถึงปัญหา ความต้องการ และแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยคณะทีมงานได้สอบถามข้อมูลกับทางผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และสมาชิกในชุมชน

จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบฟอร์ม 02 ที่ทางคณะทีมงานได้ทำการสำรวจภาวะเสี่ยงต่อโรคติดต่อของชุมชนในตำบลบ้านด่าน พบว่าสมาชิกส่วนใหญ่ในชุมชนไม่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคติดต่อ คิดเป็นร้อยละ 81 ของสมาชิกทั้งหมด แต่ก็มีสมาชิกบางส่วนในชุมชนที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคติดต่อ เช่น โรคท้องร่วง คิดเป็นร้อยละ 10.7 โรคไข้เลือดออก คิดเป็นร้อยละ 6.3 โรคไข้หวัดใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 1.9  และโรคมาลาเรีย คิดเป็นร้อยละ 0.1 เป็นต้น  ซึ่งภาวะเสี่ยงของโรคต่างๆนั้นเกิดจากที่สมาชิกในชุมชนไม่มีความรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหารที่ถูกต้องจึงทำให้ภาวะโรคท้องร่วงขึ้นได้ การไม่ดูแลสิ่งแวดล้อมให้มีลักษณะที่เหมาะสม เช่น การมีแอ่งน้ำขังบริเวณรอบบ้านทำให้ยุงลายสามารถมาวางไข่ซึ่งเป็นที่มาของโรคไข้เลือดออก การไม่รู้จักป้องกันตนเองเมื่อเข้าป่าเพื่อหาอาหารทำให้เกิดการเป็นไข้ป่าหรือโรคมาลาเรีย และการไม่รักษาสุขอนามัยซึ่งอาจทำให้เกิดโรคติดต่อต่างๆอีกหลายชนิด แต่บางชุมชนนั้นได้มีการแก้ปัญหาเบื้องต้นแล้ว เช่น ชุมชนบ้านโนนเจริญ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ได้ทำการสำรวจรอบชุมชน กำจัดแอ่งน้ำขัง นำทรายกำจัดลูกน้ำแจกให้สมาชิกในชุมชน และชุมชนบ้านทุ่งสว่างได้มีการจัดรวมตัวสมาชิกในชุมชนทุกๆ 3 เดือน เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในชุมชนไม่ให้รกทึบเป็นที่อาศัยของยุงป่า

จากข้อมูลที่ได้ทราบจากการวิเคราะห์ คณะทีมงานได้เล็งเห็นถึงปัญหาและความสำคัญของข้อมูลจึงได้เก็บรวบรวมข้อมูลหาแนวทางการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน โดยคณะทีมงานขอเสนอให้มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ ภาวะเสี่ยงต่อโรคติดต่อ การป้องกันตนเองจากโรคติดต่อ การรักษาสุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในชุมชน การดูแลตนเองเมื่อเป็นโรคติดต่อ ประชาสัมพันธ์กับทางผู้นำชุมชนให้ทำการปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างสม่ำเสมอ แนะนำการทำผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงลายต่างๆ เช่น สเปรย์ป้องกันยุง และให้ความรู้เกี่ยวกับการทำผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงจากพืชสมุนไพร เพื่อให้สมาชิกในชุมชนสามารถนำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์ประตำบล ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชนได้

           

อื่นๆ

เมนู