ข้าพเจ้านางสาวอาภัสรา หล่าสูงเนินผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลยายแย้มวัฒนาอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ประเภทบัณฑิตจบใหม่ประจำเดือน ธันวาคมตามโครงการการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัยสร้างรากแก้วให้ประเทศเพื่อยกระดับเศรษฐกิจให้กับคนในชุมชนรวมไปถึงการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้จัดจำหน่ายสินค้าให้กับคนในชุมชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
ในช่วงต้นเดือนธันวาคมเราได้มีการ เข้าร่วมประชุมและปรึกษากับทางคณาจารย์ร่วมการจัดกิจกรรมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หน้ากากป้องกันโควิดด้วยผ้าภูอัคนีโดยอบรม ณ ศาลาบ้านวัฒนาใหม่หมู่ที่ 11 ตำบลยายแย้มวัฒนาอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์โดยกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์มาให้คำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา หน้ากากผ้าอนามัยป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 ด้วยเทคโนโลยีแบบผ้านาโนป้องกันเชื้อไวรัสและไรฝุ่นกิจกรรมการออกแบบและพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและห่างไกลจาก โควิด-19 ของผู้สูงอายุในชุมชน จัดกิจกรรม ณ ศาลาหมู่ที่ 11 บ้านวัฒนาใหม่ตำบลยายแย้มวัฒนาอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เตชภณ ทองเติม ท่านอาจารย์จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษได้มาให้ความรู้และวางแผนออกแบบหลักสูตรและรูปแบบของโรงเรียนผู้สูงอายุกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายด้วยผ้าพูอัคนีและสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลโคล วิทท์ 19 จัดกิจกรรม ณ ศาลาหมู่ที่ 11 บ้านวัฒนาใหม่ตำบลยายแย้มวัฒนาอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์โดยได้รับเกียรติจากคุณรัตนา ปรุรัตน์ได้มาให้ความรู้ด้านการออกกำลังกายในรูปแบบต่างๆรวมไปถึงการทดสอบสมรรถนะทางร่างกาย

ด้านสิ่งแวดล้อมเราได้มีการจัดกิจกรรมการอบรมเกี่ยวกับการบริหารการจัดการขยะ ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนาอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์โดยได้รับเกียรติจากคุณป้าจำเนียร รุ่งโรจน์ประธาน อสม.ชุมชนลำดวนใต้และประธานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนปลอดภัยขยะ zero waste

กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดทำความดีเพื่อพ่อเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติได้ร่วมมือกันระหว่างผู้นำชุมชนนำทีมโดยท่านปลัดประจำตำบลยายแย้มวัฒนาทีมงานu2tนำโดยท่านคณะอาจารย์ประจำตำบลยายแย้มวัฒนาร่วมมือกันทำกิจกรรมจิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ

นอกจากนี้ยังมีการสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
1. ผู้ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด
2. แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน
3. ที่พัก/โรงแรมในชุมชน
4. ร้านอาหารในท้องถิ่น
5. อาหารที่น่าสนใจประจำท้องถิ่น
6. เกษตรในท้องถิ่น
7. พืชในท้องถิ่น
8. สัตว์ในท้องถิ่น
9. ภูมิปัญญาท้องถิ่น
10. แหล่งน้ำในท้องถิ่น
นอกจากนี้ยังมีการทำแบบสรุป การทำงานในการพัฒนาชุมชนประจำตำบลยายแย้มวัฒนาสิ่งที่นำไปพัฒนาและนำมาประยุกต์แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนและสิ่งที่จะพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนพัฒนาชุมชนให้มีอาชีพที่มั่นคงสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนเพิ่มยิ่งขึ้น ที่จะต่อยอดในเฟส2และโครงการต่อๆไป

 

ขอขอบพระคุณ ท่านคณะอาจารย์ประจำตำบลยายแย้มวัฒนาท่านปลัดประจำตำบลยายแย้มวัฒนาท่านผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านกำนันทีมงานเทศบาลตำบลยายแย้มพัฒนาและทีมงานยูทูทีประจำตำบลใหญ่อ่ะพัฒนาที่ได้ให้ความร่วมมือจัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมในทุกๆกิจกรรมด้วยดีเสมอมาขอขอบพระคุณค่ะ

 

อื่นๆ

เมนู