ข้าพเจ้านางสาวณภัค วงษ์กนก ประเภทบัณฑิตจบใหม่  ตำบลเสม็ด

หลักสูตร  :  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ    (๑ ตำบล ๑      มหาวิทยาลัย) (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

 

เมื่อวันที่  1-16  เดือนมีนาคม 2564 ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลระดับบุคคล  ครัวเรือนและชุมชนและสำรวจผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19  ณ  ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ก่อนการลงพื้นที่ไปยังครัวเรือนในชุมชนและได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าไปเก็บข้อมูลพื้นที่สำรวจข้อมูลระดับบุคคล  ครัวเรือนและชุมชนและสำรวจผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 ในแต่ละหลังคาเรือนเพื่อประเมินสภาพเศรษฐกิจและสังคม  ภาวะด้านการประกอบอาชีพ  รายได้ รายจ่าย  และแหล่งทุนทรัพย์ต่างๆที่สำคัญในชุมชน  เช่น  แหล่งน้ำ  แหล่งท่องเที่ยว ป่าไม้  และทรัพยากรธรรมชาติ  เป็นต้น รวมถึงประชาชนในหมู่บ้านนั้นให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีจึงทำให้ข้าพเจ้าและทีมงานปฏิบัติงานหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างรวดเร็วจึงจะได้นำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาชุมชน เพื่อผลักดันเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

 

นางสาว ณภัค วงษ์กนก

ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู