ข้าพเจ้า นายวัชรินทร์ อินอักษร ประเภท บัณฑิตจบใหม่ หลักสูตร SC-07

ได้ลงพื้นที่ไปสำรวจผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อพัฒนาเป็นอาชีพ สำหรับการถนอมอาหาร(การทำปลาส้ม)เพื่อเพิมรายได้ในชุมชน ในตำบล เสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

29 – 30 มีนาคม 2564 

วันที่ 29  มีนาคม 2564 ได้ลงพื้นที่สำรวจภูมิปัญญาชาวบ้าน คือการทำปลาส้มที่ชาวบ้านทำเพื่อหารายได้และเป็นอาชีพในชุมชมและได้ศึกษาวิธีการทำ และได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาวิธียกระดับสินค้าชุมชน

วันที่ 30 มีนาคม 2564 ได้ลงพื้นที่ประสานงานกับผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนแต่ละหมู๋บ้าน เพื่อเข้าประชุมและปรึกษาหารือในเรื่องของการจะยกระดับสินค้าชุมชน และพัฒนาสินค้าชุมชนเพื่อเป็นการต่อยอดสินค้าของประชาชนในพื้นที่เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่

โดยนำข้อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์ในส่วนที่พบเจอ ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหา ช่วย ในการพัฒนายกระดับเศรษฐกิจตาม                 16 เป้าประสงค์ที่ได้ประชุมไว้ พร้อมกับความต้องการ ของประชาชนในครัวเรือนนั้น ๆ ให้ข้อมูลในเชิงลึก และเป็นจริงมากที่สุด

ข้าพเจ้าได้สอบถาม ข้อมูลรายละเอียดเรื่องการถนอมอาหารปลาส้ม ที่ทางส่วนกลางให้ มาแก่ข้าพเจ้านั้น ในการนี้ ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ ข้อมูลในเชิงสถิติ และเขียนบทความในเชิงวิชาการต่อไป

 นายวัชรินทร์ อินอักษร

บัณฑืตจบใหม่

SC-07 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีนัมย์

อื่นๆ

เมนู