โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นางสาวจริยานันท์ โอทารัมย์ ผู้ปฏิบัติงานประเภท นักศึกษา หลักสูตร  SC-07 ได้ลงพื้นที่มีการประชุมปรึกษาหารือกับผู้นำหมู่บ้านในด้านการพัฒนาหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมทีมงาน นักศึกษา นักศึกษาจบใหม่ ประชาชน และอาจารย์ประจำโครงการ

วันที่ 30 มีนาคม 2564 ได้ลงพื้นที่ประสานงานกับผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านตัวแทนแต่ละหมู่บ้าน เพื่อนำผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมประชุมและปรึกษาหารือในเรื่องของการยกระดับสินค้าภายในชุมชน ผู้นำในหมู่บ้านได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และเข้าร่วมประชุมในการวิเคราะห์ข้อมูล และหาแนวทาง ในการพัฒนา อาชีพภายในชุมชน โดยนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ ปัญหา และแนวทางแก้ไข ให้ข้อมูลเชิงลึกและเป็นจริง แนวทางในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์ สังคม และ วัฒนธรรม

 

 

 

นางสาวจริยานันท์ โอทารัมย์

ผู้ปฏิบัติงานประเภท นักศึกษา

ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู