ชาวบ้านกับโรคโควิด 2019 – (ประจำเดือน มิถุนายน)

นายทิวา  ทะเลิงรัมย์

                    จากสถานการณ์การระบาดของโควิด 2019 ทำให้ผู้คนในหมู่บ้านเกิดความวิตกกังวลเป็นอย่างมากสำหรับในตำบลเมืองโพธิ์  กับการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าในปัจจุบันยังไม่พบผู้ติดเชื้อในตำบลแห่งนี้ เนื่องจากมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเข้าสู่หมู่บ้านในชุมชนมีการดำเนินค้นหาและเฝ้าระวังคนในพื้นที่หมู่บ้านที่มีความเสี่ยงต่อเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019

ข้าพเจ้านายทิวา ทะเลิงรัมย์ ประเภทกลุ่มประชาชน  ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการและลงพื้นที่ปฏิบัติงานในตำบลเมืองโพธิ์ เพื่อเชิญชวนชาวบ้านฉีดวัคซีน นำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและหน้ากากอนามัยไปแจกให้กับชาวบ้านและชุมชนชาวบ้านไปร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกาย  สุขภาพใจ  สายใหญ่รักชุมชน  เมื่อวันที่  4  มิถุนายน 2564 เวลา 08:00 น. ที่ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ 8 ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์  มีชาวบ้านมาลงทะเบียนร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากมีวิทยากรมาให้ความรู้สาธิตการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพป้องกันโควิด  ได้มีกิจกรรมทำผลิตภัณฑ์สเปย์และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือพร้อมทั้งทำแผนการป้องกันโควิดเพื่อนำไปแจกให้กับโรงเรียนในตำบลเมืองโพธิ์อีกด้วยครับ

การป้องกัน โควิด-19 ในหมู่บ้านจะมี อสม คอยให้ความรู้และคัดกรองคนที่มาจากต่างจังหวัดและได้จัดให้มาจุดคัดกรองอยู่หน้าทางเข้าหมู่บ้านมีการแจ้งข่าวสารจากผู้นำหมู่บ้านในแต่ละช่วงสถานการณ์เรื่อยๆ

 

อื่นๆ

เมนู