ชาวห้วยราช เราต้องผ่านโควิดไปด้วยกัน

สุกัญญา มากะเต

เนื่องในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า – 2019 ในปัจจุบันนั้น ได้มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง และได้มีสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างรวดเร็วและรุนแรงมากขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ดังกล่าว รัฐบาลจึงได้นำเข้าวัคซีนจากต่างประเทศเพื่อเข้ามาให้บริการแก่ประชาชนในประเทศ

เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอห้วยราช พ.จ.อ.โสภณ สิทธิจันทร์ ปลัดอำเภอห้วยราช รักษาราชการแทนนายอำเภอห้วยราช และบุคคลากรอำเภอห้วยราช ได้ร่วมฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ของบริษัท Sinovac Life Sciences ณ โรงพยาบาลห้วยราช หลังจากที่ฉีดวัคซีนไปแล้วนั้น พ.จ.อ.โสภณ สิทธิจันทร์ ปลัดอำเภอห้วยราชและบุคลากรทางอำเภอห้วยราชที่ได้ฉีดวัคซีนไปแล้วจำนวนหนึ่ง พบว่ามีเพียงอาการเหนื่อยล้า ง่วงซึมและปวดบริเวณที่ฉีดเท่านั้น ยังไม่มีบุคคลใดที่มีผลข้างเคียงที่รุนแรง

ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด – 19 ทางอำเภอจึงขอเชิญชวนประชาชนอำเภอห้วยราช ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป สามารถแสดงความจำนงในการเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิดกับทางโรงพยาบาลห้วยราช หรือลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั้น”หมอพร้อม” หรืออาสาสมัครประจำตำบล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นอกจากนี้แล้วยังสามารถลงทะเบียนเพื่อจองวัคซีนทางเลือกสำหรับภาคเอกชนได้อีกด้วย

อื่นๆ

เมนู