ฤดูปลูกข้าวชาวบ้านศรีเจริญ

ทิวา  ทะเลิงรัมย์

                หมู่บ้านศรีเจริญเป็นพื้นที่ที่มีพื้นที่ปลูกข้าวเป็นจำนวนมากซึ่งแต่ละครัวเรือนส่วนมากจะประกอบอาชีพการทำนาเป็นหลัก  การปลูกข้าวของชาวบ้านที่นี้ในปัจจุบันจะเริ่มประมานต้นเดือน พฤษภาคมเป็นต้นไป  แต่บางปีฤดูฝนมาเร็วก็จะหว่านเร็ว

ช่วงเดือนพฤษภาคมชาวบ้านที่นี่ก็จะเริ่มเปิดยุงฉางเพื่อเอาเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เก็บไว้มาเตรียมที่จะเพาะปลูกการปลูกข้าวของชาวบ้านที่นี่ในอดีตจะเป็นการทำนาดำเป็นส่วนใหญ่  ซึ่งจะใช้แรงงานคนเป็นจำนวนมาก  แต่มาสมัยนี้ชาวบ้านหันมาทำนาหวานแทบทุกหลัง  เพราะการทำนาหว่านทำได้เร็วกว่าและประหยัดเวลา  ส่วนการพรวนดินชาวบ้านจะใช้รถแทร็กเตอร์ปั่นหน้าหลังมีการหวานเมล็ดพันธุ์อีกรอบ  เพื่อให้เมล็ดพันธุ์ข้าวกระจายกันและเป็นการทำลายวัชพืชอีกทางหนึ่งด้วย

 

การทำนาปัจจุบันต้นทุนสูงมาก  ชาวนาส่วนมากในตำบลเมืองโพธิ์ทำนาแล้วแทบไม่มีกำไรเลย  สาเหตุอาจมาจากต้นทุนการผลิต และราคาข้าว ปัจจุบัน รัฐบาลแก้ปัญหาโดยมี เงินช่วยเหลือโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี  เพื่อช่วยเหลือให้ชาวนามีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต

 

 

 

อื่นๆ

เมนู