นายสราวุฒิ จันทร์มณี ประเภทนักศึกษา ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเเบบสอบถามในชุมชน หมู่ที่1 บ้านเมืองโพธิ์ ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ตามโครางการยกระดับเศราฐกิจเเละสังคมรายตำบลเเบบบูรณาการ เมื่อวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2564

การลงพื้นที่เก็บข้อมูลเเบบสอบถามในครั้งนี้ เพื่อรวบรวมข้อมูลของประชากรในชุมชน บ้านเมืองโพธ์ ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาตามโครงการยกระดับเศรษบกิจเเละสังคมเเบบบูรณาการ

ข้าพเจ้านายสราวุฒิ จันทร์มณี ได้รับผิดชอบในส่วนของหมู่ที่ 1 บ้านเมืองโพธิ์ ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ทำเเบบทำเเบบสอบถามข้อมูลยกระดับบุคคลในเเต่ละครัวเรือนเเละชุมชน เริ่มเเรกข้าพเจ้าได้เข้าไปประสานงานกับผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านเมืองโพธิ์ เพื่อที่จะขอลงทำเเบบสอบถามตามชุมชนที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมาย ซึ่งในการลงพื้นที่ทำเเบบสอบถามนี้พบว่าประชาชนที่อยู่บ้านเป็นส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุเเละอาชีพของชาวบ้านนั้นส่วนใหญ่จะทำนาหรือรับจ้างเเละประกอบอาชีพทางการเกษตร เช่นการปลุกผัก ปลุกมันสำปะหลัง เเละปลูกพืชผักสวนครัวเป็นต้นในการทำเกษตรส่วนใหญ่จะใช้ในการ อุปโภค บริโภค เเละจำหน่ายขายให้คนในชุมชน ซึ่งสมาชิกบางส่วนออกไปทำนอกพื้นที่

 

ปัญหาที่พบในชุมชนส่วนใหญ่ เนื่องมาจากคนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรเช่นการทำนา 1 ปี  จะทำได้เพียงเเค่  ปีละ 1 ครั้ง ในการทำนาจะ มีต้นทุนสูงเเละในบางปีจะเกิดปัญหาภัยเเล้ง จึงทำให้มีรายได้การทำเกษตรไม่สม่ำเสมอ จึงทำให้รายรับมากกว่ารายจ่ายในการใช้ชีวิตประจำวันดั่งนั้นประชากรบางส่วนจึงหันไปประกอบอาชีพนอกพื้นที่ในช่วงที่ไม่ได้ทำเกษตรเพราะ ถ้าไม่หาอาชีพเสริมทำประชากรในชุมชนก็จะไม่มีกิน เพราะปัญหาส่วนใหญ่ประชากรในหมู่บ้านเมืองโพธิ์จะมีปัญหาความยากจนคลาดเเคลนคุณทรัพย์เพราะเกิดการว่างงานในช่วงหน้าเเล้งเพราะไม่มีน้ำในการเกษตร ดั่งนั้นจึงต้องออกไปทำงานนอกพื้นที่

 

 

 

 

 

 

จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเเบบสอบถามความต้องการของประชากรในชุมชน พบว่ามีผู้สูงอายุเเละผู้ว่างงานเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้คนในชุมชนจึงอยากให้มีการโครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตำบลเเบบบูรณาการเข้ามาอบรมเเนะเเนวอาชีพเสริมของคนในชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้ให้คนในชุมชน ที่จะได้นำเงินที่ทำอาชีพเสริมจากการที่ได้รับการเเนะเเนวเเล้วนั้นจะได้เอามาใช้จ่ายภายในครัวเรือน ผู้สูงอายุจะได้มีอาชีพทำภายในหมู่บ้านหรือผู้ที่ว่าง งานจะได้มีงานทำมีเงินใช้จ่ายในครอบครัว

 

อื่นๆ

เมนู