โรงสีเพื่อชุมชน คนบ้านจาน

นัฐพงษ์  จริบรัมย์

              บ้านจาน หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช มีทั้งหมดประมาณ 82 ครัวเรือน จากการได้ลงพื้นที่สำรวจแล้วทำให้ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างภายในชุมชนทั้งการใช้ ชีวิตประจำวันและสภาพแวดล้อมภายในท้องถิ่น บรรยากาศภายในชุมชนแห่งนี้เงียบสงบและดูสะอาดตา ชาวบ้านรักใคร่กลมเกลียวอยู่กันแบบญาติพี่น้อง จากการสอบถามข้อมูลทำให้ทราบว่าชาวบ้านที่นี่มีฐานะยากจน  ทำอาชีพเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่และเลี้ยงสัตว์ควบคู่ไปด้วย  สัตว์ที่เลี้ยงส่วนมากจะเป็นวัว ควาย ชาวบ้านหลายคนไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเอง  แต่ละครัวเรือนจะมี การปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริโภคเพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายภายในบ้าน

              จากการสำรวจได้พบโรงสีข้าวในหมู่บ้าน ซึ่งเป็นโรงสีข้าวส่วนตัวที่บริการสีข้าวให้กับคนในพื้นที่ ซึ่งโรงสีข้าวนั้นเป็นของนางสมพอง เทวารัมย์ บ้านเลขที่ 15 โดยนางสมพองได้ซื้อเครื่องสีข้าวมาในราคา สองหมื่น แรกเริ่มเดิมที ซื้อมาเพื่อใช้สีข้าวในบ้านเท่านั้น หลังจากใช้งาน มีชาวบ้านรวมถึงญาติพี่น้องได้เข้ามาสี โดยที่นางสมพองคิดอัตราค่าบริการเป็นจำนวน ข้าวเปลือก 1 จอกต่อข้าว 1 กระสอบปุ๋ย ทำให้ชาวบ้านไม่ต้องไปสีข้าวที่อื่นที่อยู่ไกลออกไป ผลพวงจากการสีข้าว ทำให้ได้รำหยาบ รำละเอียด และแกลบข้าว ซึ่งนางสมพองได้อนุญาตให้ชาวบ้านนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ ทำให้ชาวบ้านนำแกลบข้าวไปเผาถ่านหรือไปใส่ต้นไม้อีกด้วย  ทั้งยังมีชาวบ้านประมาณ10หลังคาเรือนได้นำรำละเอียดเพื่อนำไปใช้เลี้ยงกบ สร้างอาชีพหลังหมดฤดูการทำนา ถือเป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้อีกทาง

                 อาชีพเสริมเลี้ยงกบเริ่มมาเป็นที่นิยมในหมู่บ้านโดยได้ศึกษาวิธีการเลี้ยงมาจากหมู่บ้านใกล้เคียง ซึ่งสร้างรายได้ให้กับคนในหมู่บ้าน โดยวิธีการเลี้ยง บางบ้านอาจจะเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ปูด้วยกระเบื้อง หรือบางบ้านอาจจะเลี้ยงด้วยบ่อดินที่ปูทับด้วยถุงพลาสติก โดยแต่ละบ้านจะไปรับลูกพันธุ์กบจากที่อื่น เพื่อนำมาลง บ่อละประมาณ 500 ตัว มาเลี้ยงให้กบตัวเต็มวัย พร้อมจัดจำหน่าย โดยอาหารกบบางส่วนได้มาจากการนำรำละเอียดจากโรงสีข้าว ผสมกับหัวอาหารที่ซื้อมาจากร้านค้าอื่นๆ

ลิ้งค์วิดีโอ

https://youtu.be/FH4ufy68lE8

 

อื่นๆ

เมนู