1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC01 - ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช
  4. SC01 การลงพื้นที่ชุมชน ณ บ้านจาน หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2564

SC01 การลงพื้นที่ชุมชน ณ บ้านจาน หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2564

ทรัพยากรล้ำค่า เพิ่มปัญญา นำพาคุณภาพชีวิต

 

สิริยากร  แก้วพลงาม

            เมื่อมีสัมพันธไมตรีอันดี และได้ทราบข้อมูลพื้นฐานของชุมชนหมู่บ้านจานแล้วจากเดือนที่ผ่านมา ข้าพเจ้า และคณะผู้ว่าจ้าง จึงได้นำรายละเอียดของชุมชนที่ตนเองรับผิดชอบ รวมจำนวน 9 หมู่บ้าน มาวิเคราะห์แหล่งทรัพยากร ปริมาณ ความจำเป็นต่างๆ รวมถึงความสามารถของชาวบ้าน ซึ่งเป็นบ่อเกิดของโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน ตำบลเมืองโพธิ์

          ข้าพเจ้านางสาวสิริยากร แก้วพลงาม ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ร่วมกับคณะผู้ว่าจ้างอีกทั้ง 8 หมู่บ้านในตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้มีการจัดประชุม และวิเคราะห์ทรัพยากรในตำบล (ตามหลัก SWOT Analysis) ร่วมกับคณะอาจารย์ผู้ดูแลโครงการและผู้นำชุมชนทั้ง 9 หมู่บ้าน พบว่า ในตำบลเมืองโพธิ์ มีทรัพยากรชุมชนที่หลากหลาย เช่น เห็ดฟาง เห็ดนางฟ้า ข้าวไรซ์เบอร์รี่ การทอเสื่อกก และในหมู่บ้านจานและบ้านปะคำก็มีการเลี้ยงวัว รวมถึงการเพาะพันธุ์กบจำนวนมาก ซึ่งจำนวนกว่า 6 ครัวเรือนที่มีการเพาะพันธุ์กบมากกว่าพันตัว ทางท่านผู้ใหญ่บ้าน นายมาโนช ทะเริงรัมย์ ให้ข้อมูลว่ากบจำนวนมากนี้ ชาวบ้านเลี้ยง บริโภคและจำหน่ายกันเองภายในชุมชน ซึ่งน่าทึ่งมาก แต่ประสบปัญหาหลักอยู่ส่วนเดียวนั่นคือ ไม่สามารถเพาะพันธุ์กบเองได้ ต้องซื้อมา ทำให้ผลผลิตเมื่อหักลบต้นทุนไม่คุ้มทุนนัก จึงไม่ได้มีการรวมกลุ่มพัฒนาตรงจุดนี้

          แต่หากการหารือและการได้ร่วมกันวิเคราะห์ครั้งนี้ ก็ทำให้ได้ข้อสรุปผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ และมีแนวโน้มที่จะถูกพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ นั่นคือ ผลิตภัณฑ์จากเห็ด นั่นเอง และด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงมีความต้องการที่จะนำข้อมูลนี้ส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในงานวิชาการ และประเมินวิธีการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาชุมชนในตำบลที่มากด้วยทรัพยากรนี้ เพื่อให้ชาวบ้านทุกคนได้ยิ้มได้และมีชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

 

Tags: , ,

อื่นๆ

เมนู