วันนี้วันดี…วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

                                                                                                                                                                สุกัญญา มากะเต

กำนัน ผู้ใหญ่บ้านถือได้ว่าเป็นสถาบันที่มีการจัดตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลประชาชนมาอย่างยาวนาน มีบทบาทและหน้าที่ดูแลทุกข์สุขของประชาชนในหมู่บ้าน ดังนั้นเพื่อเป็นการเน้นให้เห็นความสำคัญของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จึงกำหนดให้วันที่ 10 สิงหาคมของทุกปีเป็น “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน”

แต่เนื่องจากทางอำเภอห้วยราชได้เห็นความสำคัญของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จึงได้จัดกิจกรรมวันกำนัน ผู้ใหญ่ทุกเดือน เพื่อที่จะมอบเหรียญให้แก่ผู้นำหมู่บ้านที่ได้สร้างคุณงามความดีหรือสร้างคุณประโยชน์แก่หมู่บ้าน และเชิดชูผู้นำหมู่ทุกหมู่บ้านในการทำงานเพื่อดูแลชุมชนของตนอย่างดี นอกจากนี้แล้วในวันร่วมตัวของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยังเป็นวันที่ทางอำเภอได้แจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆให้ผู้นำหมู่บ้านแต่ละหมู่ได้ทราบ ไม่ว่าจะเป็นข่าวจากรัฐบาลเกี่ยวสวัสดิการต่างๆ เป็นต้น เพื่อที่จะได้กระจายข่าวสารให้แก่ลูกบ้านถึงข่าวสารต่างๆอย่างถูกต้องและถ่องแท้

ดังนั้นวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจึงเป็นวันสำคัญวันหนึ่งที่ทางอำเภอห้วยราชได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อที่จะให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่มีกำลังใจในการดูแลประชาชนในชุมชนของตนให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

 

 

 

อื่นๆ

เมนู