COVID-19 WEEK ชีวิตวิถีใหม่ และการปรับตัวในภาวะ COVID-19

นัฐพงษ์ จริบรัมย์

                  ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เป็นแนวทางที่หลาย ๆ คนจะต้องปรับเปลี่ยนชุดพฤติกรรม ในช่วงไวรัสตัวนี้ออกมาระบาดแล้วเปลี่ยนชีวิตเราไปอีกนาน ทำให้เราต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบวิถีชีวิตไปพร้อมกันทั่วโลก จากที่เราเคยออกจากบ้าน เพื่อไปทำงาน ไปโรงเรียน เราต้องหันมาทำทุกอย่างที่บ้าน หากมีความจำเป็นต้องออกจากบ้านไปช้อปปิ้ง หรือแม้กระทั่งไปพบแพทย์ เราต้องใส่หน้ากากเพื่อป้องกันโรค ต้องเว้นระยะห่างสำหรับบุคคล ล้างมือบ่อยๆนาน 20 วินาที เช็ดมือด้วยแอลกอฮอร์ ฯ  รวมถึงการปรับเปลี่ยนทางด้านธุรกิจและบริการต่าง ๆ ให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน จึงต้องปรับเปลี่ยนไปสู่การเปิดระบบลงทะเบียนออนไลน์ การใช้ระบบซื้อขายและบริการทางออนไลน์ สิ่งนี้ เกิดเป็นวิถีใหม่ในการดำรงชีวิต ซึ่งเมื่อเราจำต้องปฏิบัติกันเป็นปกติต่อเนื่องในระยะเวลาหนึ่งจนเกิดเป็นความพอใจ ในที่สุดทั้งหมดนี้ก็ได้กลายเป็น New Normal หรือควมปรกติใหม่ในสังคมของเราไปนั่นเอง

                     ในปัจจุบันแม้สถานการณ์โควิดในประเทศไทยจะเข้าสู่ระลอกสาม ซึ่งมีความรุนแรงมากขึ้นและมีการกระจายเป็นวงกว้าง ทั้งยังมีตัวเลขผู้เสียชีวิตรายวันมากขึ้น ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ พวกเราชาว u2t ตำบลเมืองโพธิ์จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อทำความเข้าใจและให้ความรู้ให้กับคนในชุมชน เกี่ยวกับการทำอุปกรณ์เพื่อทำความสะอาด ป้องกันไวรัสโควิด 19 และลงพื้นที่ทำกิจกรรม “รุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน” โดยได้ทำความสะอาด วัดและโรงเรียน เนื่องจากเป็นแหล่งพื้นที่ ที่มีคนจำนวนมาก เข้ามาใช้บริการ ซึ่งอาจเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโรคได้

 

               กิจกรรมต่อมาที่ทาง u2t ตำบลเมืองโพธิ์ได้จัดคือ กิจกรรมการแนะนำออกกำลังกายในยุคโควิด ที่สามารถทำเองได้ในบ้านและลดการสัมผัส กับบุคคลอื่น โดยได้เชิญวิทยากรมาจากอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มาให้ความรู้แก่คนในชุมชน

                     และกิจกรรมสุดท้ายคือกิจกรรมการรณรงค์เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องในตำบลเมืองโพธิ์ของเราได้ช่วยกัน คือช่วยกันฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันโควิด 19 สร้างภูมิคุ้มกันหมู่และลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคได้ ทั้งยังเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมและต่อคนในครอบครัว วัคซีนทุกชนิดที่รัฐบาลนำเข้ามาได้ผ่านการรับรองและผ่านการตรวจสอบจากกระทรวงสาธารณะสุขของไทยว่ามีความปลอดภัยและหายห่วงได้ ซึ่งทั้งนี้ทีมงานได้ลงพื้นที่เดินขบวนแจกหน้ากากและสเปรย์แอลกอฮอล์แบบพ่นแก่ชาวบ้านด้วยและให้ความรู้เกี่ยวกับข้อดีของการฉีดวัคซีน

❓ ทำไม? เราต้องฉีดวัคซีนโควิด-19
เนื่องจากวัคซีนมีประสิทธิภาพ 3 ประการ ได้แก่
1. ป้องกันการติดเชื้อ
2. ป้องกันการเกิดโรค (ติดเชื้อได้ ไม่เป็นโรค)
3. ป้องกันความรุนแรงของโรค (เป็นโรคได้ ไม่รุนแรง ไม่เสียชีวิต)
ที่มา : ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ
++++วีดีโอประจำเดือนมิถุนายน+++

 

อื่นๆ

เมนู