การป้องกันภัยโควิด

อนันตญา จินโจ

      “ ไผ่น้อย ” เป็นหมู่บ้านตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ระบาด ทำให้การจัดกิจกรรมสร้างเสริมภุมิคุ้มกันแก่ชุมชน มีความยุ่งยากพอสมควร แต่อย่างไรก็ตามจุดประสงค์ของกิจกรรมนั้นก็เพื่อสร้างภมิคุ้มกันและสร้างความสามัคคีแก่ชุมชน

      บ้านไผ่น้อย ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ในครั้งนี้ข้าพเจ้าขอนำ “รวมพลังพิชิตโควิด-19” ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะมีในส่วนของการดูแลสุขภาพการออกกำลังกายในท่าต่าง ๆ เพราะการออกกำลังกายคือยาอีกชนิดหนึ่งที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงมีภมิต้านทานต่อโรคต่าง ๆ และยังมีการสอนทำอุปกรณ์ในการป้องกันต่าง ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับผู้อื่น ทางชุมชนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ หลังจากทำกิจกรรมเสร็จทางทีมงาน U2T ให้เข้าทำความสะอาดพื้นที่ ที่ชาวบ้านจะมาใช้ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นวัด โรงเรียน สถานที่ชุมนุมต่าง ๆ

     พลังที่ยิ่งใหญ่คือพลังแห่งความสามัคคี ทางผู้นำชุมชน และชาวบ้านได้ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่ชุมชน ปัญหาการระบาดของเชื้อไว้รรัส โควิด-19 นั้นเป็นปัญหาส่วนรวมที่ทุกคนต้องช่วยกันเพื่อไม่ให้มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้น และเพื่อคนที้รารัก

 

อื่นๆ

เมนู