1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช
  4. SC03 การลงพื้นที่อบรมเชิงปฎิบัติการ “การทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน” ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ (นักศึกษา)

SC03 การลงพื้นที่อบรมเชิงปฎิบัติการ “การทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน” ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ (นักศึกษา)

การลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน” ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่าง วันที่ 9-10     เดือนเมษายน พ.ศ 2564  ณ วัดสนวนนอกและสำนักสงฆ์วัดป่านกกระเรียน

แผนปฏิบัติงานสำหรับเดือนเมษายน. มีการประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน โดยการประชุมวางแผนร่วมกันเพื่อแบ่งหน้าที่การทำงานเป็น 3 ฝ่ายด้วยกันคือ ฝ่ายลงทะเบียน ฝ่ายอาหาร และฝ่ายอุปกรณ์ทำความสะอาด โดยหาตัวแทนรับผิดชอบในแต่ละฝ่าย และระยะการอบรมรวมทั้งหมด 2 วัน แบ่งเป็นวันละ2 สถานที่ วันแรกวัดสนวนนอกและวัดสนวนใน วันที่สอง วัดช่างหินและสำนักสงฆ์วัดป่านกกระเรียนก่อนการลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางผู้นำหมู่บ้านเพื่อให้ชาวบ้านทราบและเข้าร่วมการอบรม

การลงปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน มีกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติขณะลงพื้นที่ 2 กิจกรรม

1.กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยเหตุผลหลักในการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมในชุมชนด้วย  ตามที่เกริ่นนำมาแล้วว่าสถานที่เราเลือกคือ  วัด เพราะเป็นสถานที่ที่มีผู้คนนิยมไปทำบุญ ฟังเทศน์ ฟังธรรม สักการะบูชาพระ โดยเฉพาะในวันหยุด เราจึงเล็งเห็นความสำคัญและเป็นสถานที่เหมาะที่จะได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านร่วมกิจกรรมอีกด้วย

– กิจกรรมจิตอาสากำหนดให้มีการทำกิจกรรมจิตอาสาทั้งหมด 4 วัดในตำบลสนวน ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายรับผิดชอบในการทำความสะอาดวัดบ้านสนวนในและสำนักสงฆ์วัดป่านกกระเรียน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการถ่ายภาพและถ่ายวิดิโอในการทำกิจกรรมอีกด้วยกับ แต่ก็ได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนที่รับทราบและได้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

2. การอบรมมาตรการเพื่อการส่งเสริม  และความรู้แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรค covid 19 ซึ่งทั้ง 2 กิจกรรมกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 9 และ 10 เมษายน 2564

ภายหลังจากร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเสร็จแล้ว ก็ได้ประสานงานกับชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านเข้าร่วมอบรม มาตรการเพื่อการส่งเสริม สุขภาพด้านสิ่งแวดล้อมและความรู้แนวทางปฏิบัติตนเองและคนในครอบครัวเพื่อป้องกันโรค covid 19

 

อื่นๆ

เมนู